Østre Toten kommune

Begrenset revisjon av kommuneplanens arealdel.

Vi er nå kommet til den andre delen av Oppvekst 2040, som handler om organisering og struktur i tjenestene, herunder også om barnehage- og skolestruktur.

 

Høring av planprogram og oppstart av planarbeid.

I kommunene Gjøvik, Vestre Toten, Østre Toten, Nordre Land og Søndre Land er det politisk vedtatt å legge forslag til revidert forskrift om renovasjon av husholdningsavfall ut til høring.

Høringsperioden settes til seks uker. Fristen for å fremme innspill i Østre Toten kommune er 21. april.

Fra 1. november 2020 overtar Skatteetaten ansvaret for skatteoppkreveroppgavene som kommunen har i dag.

Det nye kommunestyret i Østre Toten kommune etter valget består av følgende representanter: