Østre Toten kommune

Kart

Kartinnholdet kan vises i to forskjellige kartløsninger.

GeoInnsyn benyttes for å se kommunens grunnkart, eiendomsgrenser, areal- og reguleringsplaner, flybilder, bestilling av kartdata og situasjonskart, samt funksjoner for måling og koordinatvisning. Dette er en løsning tilpasset bruk på mobil og nettbrett.

WebInnsyn har en noe høyere brukerterskel og er ment for saksbehandlere og andre med spesielt behov for kartdata. Denne inneholder flere kartlag og temadata (for eksempel landbrukskart og data tilhørende det offentlige kartgrunnlaget). For denne løsningen kan du finne en brukerveiledning her.

I begge løsningene kan du søke på adresse, eiendom (gårds- og bruksnummer), plannavn med mer. Du kan ikke benytte kartene til kommersiell bruk. Det tas forbehold om feil/mangler i kartet.

 

Kjøp av kartdata, ledningskart, situasjonskart m.m

Du kan kjøpe detaljerte kartdata som grunnlag for blant annet prosjektering av tiltak, vei, vann og avløp, med mer. Dette gjøres via Infoland. Her kan du søke opp eiendommen det gjelder og få opp en liste med tilgjengelige produkter.
Det er mulig å få kartdata levert i SOSI-, DWG-, SHAPE-, eller DXF-format.

Vi gjør oppmerksom på at kartutsnitt (utskrift av kartet/situasjonskart) er gratis for private formål, for eksempel til bruk i søknad om tiltak og lignende. Kartutsnitt kan skrives ut direkte eller lagres som en PDF-fil.

Hente ut situasjonskart

Situasjonskart kan hentes ut i kommunens kartløsning. Velg «GeoInnsyn» og søk opp den aktuelle eiendommen ved hjelp av adresse eller gårds- og bruksnummer. Ved å klikke på eiendommen og deretter info-symbolet kan du få opp mer informasjon.
Velg skriverikonet i menyen til venstre. Velg deretter karttype (standardkart for situasjonskart) og maltype (situasjonskart i A3 eller A4), samt målestokk.
Det vil dannes en orange firkant i kartet. Flytt kartet slik at ønsket utsnitt havner innenfor boksen. Klikk deretter «Skriv ut». Utskriften vil åpnes i et nytt vindu som kan skrives ut eller lagres som PDF fra nettleseren.

PlanDialog

PlanDialog gir publikum, næringsliv og regionale myndigheter bedre mulighet til å medvirke i ulike arealplanprosesser. Alle reguleringsplaner er her samlet på ett sted, sammen med:

  • Opplysninger om gjeldende arealplaner og status på igangsatte planer
  • Alle sakens dokumenter
  • Funksjon for å sende høringsuttalelser

Slik finner du en reguleringsplan:

Åpne PlanDialog. Bruk forstørrelsesglasset til å zoome deg inn på ønsket område. Alternativt kan du søke opp en eiendom med gårds- og bruksnummer for å finne planer som omfatter eiendommen. Reguleringsplanene vil være klikkbare – klikk deg inn på ønsket reguleringsplan. Her vil du finne bestemmelser og plankart, samt mulighet for å gi innspill på planer som er under høring.

Du kan også finne gjeldende kommuneplan eller kommunedelplan ved å velge «Gjeldende» under «Vis plantype» og «Kommuneplan/Kommunedelplan».

Temakart

Temakart lages for å belyse et bestemt tema innenfor et gitt område. Kartene viser ofte bare informasjon om ett eller få tema. Den informasjonen som ønskes presentert for brukeren blir fremhevet, mens et bakgrunnskart blir nedtonet for å gi temakartet en geografisk kontekst. Under følger noen av våre temakart. Flere slike temakart finnes i den avanserte kartløsningen.

Adressekart

Adressekart er særlig egnet til å vise veinavn og adresser for større områder. Adressekart innholder mindre detaljer en vanlig grunnkart.

Flyfoto

Flyfoto er en karttype som bygger på flybilder som er bearbeidet til riktig målestokk. Flyfoto fremstår som et sammenhengende foto over hele kommunen, men er i realiteten sammensatt av et stort antall bilder tatt fra fly.

Som standard vises den nyeste fotograferingen når du velger denne karttypen.

Kontakt

Pål Ellingsen Byfuglien

Telefon: 482 54 258

E-post: 
pal.ellingsen.byfuglien@ototen.no