Østre Toten kommune

Samfunnssikkerhet og beredskap

Beredskap i Østre Toten kommune

I Østre Toten kommune har Svend Åge Holte det daglige ansvaret for oppfølging og koordingering for kommunal beredskap. Dette innebærer å samordne det kommunale beredskapsarbeidet gjennom ulike beredskapsplaner, øvelser og kontakt med overordnede beredskapsmyndigheter.

Resultatenhetsledere i kommunen har ansvar for at det utarbeides og vedlikeholdes beredskapsplaner innenfor hvert område.

Plan for kriseledelse

De aller fleste kriser og uønskede hendelser håndteres av enheter som har dette som sin daglige oppgave. Dette er i tråd med ansvars-, nærhets-, og likhetsprinsippet. Når hendelsene når et visst omfang, eller krever tverrfaglig innsats, er det nødvendig å forsterke og koordinere arbeidet. Da etableres den kommunale kriseledelsen som ledes av kommunedirektør, og for øvrig består av ordfører, kommunalsjefer, kommunelege og leder av det kommunale beredskapsarbeidet.

Kommunal beredskap

Kommuneorganisasjonen rår over store ressurser i form av personalressurser, kompetanse, bygg og anlegg. Det er et mål at kommunen skal være organisert på en slik måte at den er best robust og i best mulig stand til å mestre uforutsette hendelser og situasjoner. Alle virksomheter i kommunen har krav om å utarbeide og vedlikeholde egne beredskapsplaner.

Kriseteam (POSOM) 

Kommunen har et eget kriseteam (POSOM – enhet for psykisk og sosial omsorg) som skal yte psykisk og sosial omsorg ved ulykker og katastrofer. Enheten er en ressurs- og støtteenhet for de som rammes, og som skal bistå innsatspersonellet inntil det ordinære støtteapparatet kan overta oppfølgingen.

Svend Åge Holte
Leder
E-post
Telefon 48 89 69 60