Østre Toten kommune

Erstatning etter ekstremvær

Ekstremvær som flom, storm og kraftig nedbør kan gi store skader på hus og eiendom, veger og jorder. Aktuelle erstatningsordninger hvis du har fått slike skader er vanlig forsikring, naturskadeerstatning og tilskudd ved produksjonssvikt.

Statsforvalteren har laget en oversikt over støtteordninger for privatpersoner og kommuner spesielt knyttet til til opprydding etter ekstremværet "Hans": Støtteordninger og veiledning | Statsforvalteren i Innlandet

Vanlig forsikring

Bygninger og løsøre som er forsikret mot brannskader er automatisk også forsikret mot naturskade. Ordningen administreres av Norsk Naturskadepool. Hvis ekstremvær har medført skader på forsikret eiendom og/eller løsøre, bør du snarest mulig kontakte ditt forsikringsselskap for å få vite hvilke erstatningsordninger som gjelder for deg.

Når bolig eller fritidshus er forsikret, omfattes også tomt på inntil 5 dekar rundt boligen eller fritidshuset av forsikringen.

Naturskadeforsikringsloven omfatter ikke motorvogn (biler, motorsykler etc.), småbåter, skip og en del andre lignede objekter. Erstatning for disse avhenger av din ordinære forsikringsdekning.

Naturskadeerstatning

Hvis det ikke finnes et vanlig forsikringstilbud for det som er skadet, kan du søke statlig naturskadeerstatning.

Ordningen kan gi erstatning for skader på:

  • veier og broer
  • jordbruks- og skogsareal
  • kaier/moloer av stein/betong
  • skog (når skaden skyldes flom og skred)
  • idrettsanlegg, industriarealer med mer

Ordningen dekker gjenopprettelse av skader, ikke forbedring av standard eller sikring mot nye skader. For tap av jordbruksavling finnes en egen ordning (se under).

Disse kan søke om naturskadeerstatning:

  • Privatpersoner og private selskaper
  • Personer med leiejord
  • Veilag, foreninger og stiftelser
  • Tomtefestere og andre rettighetshavere

Ordningen administreres av Landbruksdirektoratet, men gjelder alle typer private eiendommer. Egenandelen er 30 prosent av de første 100 000 kroner, pluss 15 prosent av beløpet som overstiger 100 000 kroner.

Vi anbefaler at du setter deg nøye inn i ordningen før du søker, og at du dokumenterer skadene godt før du begynner å gjøre noen tiltak.

Tilskudd ved produksjonssvikt (avlingsskadeerstatning)

Jordbruksforetak kan søke om tilskudd ved svikt i planteproduksjon og honningproduksjon som skyldes klimatiske forhold, herunder flom, tørke og lignende. Avlingen i skadeåret må være mindre enn 70 % av gjennomsnittet for vekstgruppen for at du skal kunne få tilskudd.

For å kunne få tilskudd ved produksjonssvikt må du melde inn skaden så snart den har oppstått eller vil kunne oppstå, slik at kommunen skal ha mulighet til å kontrollere arealet på et tidspunkt der klimaskaden kan påvises. I tillegg må du sende egen søknad om tilskudd innen 31. oktober.

Noen jordbruksforetak har forsikring som delvis dekker egenandelen på 30 % for produksjonssvikten. Kontakt ditt forsikringsselskap hvis du har spørsmål om dette.