Østre Toten kommune

Informasjon om datainnbruddet og koronasituasjonen

Erstatning ved avlingssvikt (avlingsskade)

Det kan søkes erstatning for avlingssvikt som skyldes klimatiske forhold.

Ordningen reguleres av forskrift om erstatning ved klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon.

Erstatning kan gis til jord- og hagebruksforetak med betydelig avlingssvikt forårsaket av klimatiske forhold som det ikke er mulig å sikre seg mot. Klimatiske forhold er blant annet vinterskader og vanskelige vekst- og innhøstingsforhold som tørke, stor nedbør eller frost.

Erstatning gis for tapt avlingsmengde, ikke for tapt kvalitet. Det er kun ett unntak, og det gjelder kvalitetsforringelse i frukt og bær ved haglskade, store nedbørsmengder eller frost.

Avlingssvikt er i § 3 i forskriften definert som svikt i avling på rot av mat- og forvekster i forhold til gjennomsnittsavling for vekstgruppen, og svikt i honningmengde i forhold til gjennomsnittsproduksjon i kg per kube. Det gis ikke erstatning for avlingssvikt som er forårsaket av sykdommer, skadedyr og ugras.

For at erstatning kan utløses må avlingen i skadeåret være mindre enn 70 prosent av vekstgruppens gjennomsnittsavling tidligere år. Vekstgruppene er:

  • Korn
  • Grovfor
  • Frukt
  • Bær
  • Potet
  • Grønnsaker.

Mer informasjon finner du her:

Marte Marie Taralrud
Rådgiver
E-post
Telefon 468 55 927