Østre Toten kommune

Erstatning ved avlingssvikt (avlingsskade)

Det kan søkes erstatning for avlingssvikt som skyldes klimatiske forhold.

Ordningen reguleres av forskrift om erstatning ved klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon.

Erstatning kan gis til jord- og hagebruksforetak med betydelig avlingssvikt forårsaket av klimatiske forhold som det ikke er mulig å sikre seg mot. Klimatiske forhold er blant annet vinterskader og vanskelige vekst- og innhøstingsforhold som tørke, stor nedbør eller frost.

Erstatning gis for tapt avlingsmengde, ikke for tapt kvalitet. Det er kun ett unntak, og det gjelder kvalitetsforringelse i frukt og bær ved haglskade, store nedbørsmengder eller frost.

Avlingssvikt er i § 3 i forskriften definert som svikt i avling på rot av mat- og forvekster i forhold til gjennomsnittsavling for vekstgruppen, og svikt i honningmengde i forhold til gjennomsnittsproduksjon i kg per kube. Det gis ikke erstatning for avlingssvikt som er forårsaket av sykdommer, skadedyr og ugras.

For at erstatning kan utløses må avlingen i skadeåret være mindre enn 70 prosent av vekstgruppens gjennomsnittsavling tidligere år. Vekstgruppene er:

  • Korn
  • Grovfor
  • Frukt
  • Bær
  • Potet
  • Grønnsaker.

Mer informasjon finner du her:

Marte Marie Taralrud
Rådgiver
E-post
Telefon 46 85 59 27