Østre Toten kommune

Private avløpsanlegg i spredt bebyggelse

I Østre Toten kommune er det, i likhet med i mange andre kommuner, mange eldre og dårlige private avløpsanlegg i spredt bebyggelse.

En stor del av de private avløpsanleggene er fra Mjøsaksjonen rundt 1970- og 80-tallet. Alle private avløpsanlegg etablert på 1970- og 80-tallet eller tidligere, vil få pålegg om oppgradering eller forbedring. Disse anleggene tilfredsstiller ikke dagens rensekrav. Anleggene har utløpt sin levealder for rensing av avløpsvann. De fleste anleggene trenger derfor en oppgradering for ikke å forurense grunnvann, bekker, elver og innsjøer i kommunen. Dette ble vedtatt i en lokal forskrift med tilhørende retningslinjer som stiller krav til både eksisterende og nye anlegg.

Forskrift og retningslinjer

Forpliktet gjennom Vannforskriften

Kravene i EUs Rammedirektiv for vann (Vanndirektivet) er innarbeidet i Vannforskriften. Østre Toten kommune er, som alle andre norske kommuner, forpliktet gjennom Vannforskriften til å redusere forurensningen for private avløpsanlegg. Østre Toten kommune tilhører vannområdet Mjøsa og vannområdet Hurdalvassdraget/Vorma, som igjen er en del av vannregionen Glomma.

Østre Toten kommune har utarbeidet en egen handlingsplan for opprydding i private avløpsanlegg, med fokus på utslipp fra boligeiendommer. Det er boligene som forurenser mest samlet sett. Parallelt arbeides det med å utvide kommunens ledningsnett. Det vil derfor for hver enkelt eiendom bli vurdert om boligen kan kobles til offentlig avløpsnett, framfor å rehabilitere privat avløpsanlegg. Handlingsplanen beskriver hvordan oppryddingen skal skje.

Det gis ikke pålegg om utbedring dersom anlegget ikke har akutt forurensning, og påkobling til offentlig kloakknett er planlagt innen 5 år. Kommunen tar område for område, og det kan derfor ta flere år før du blir berørt.

Saksgang

Eiere av private avløpsanlegg som trenger oppgradering vil først få et informasjonsbrev. Du som eier kan gi tilbakemelding på informasjonsbrevet dersom du mener opplysningene våre er uriktige, eller det er andre forhold som gjør at du ikke plikter å utbedre det private avløpsanlegget. Etter ca. 3 måneder vil eier få et varsel om vedtak med pålegg om å oppgradere avløpsanlegget. Her er det uttalelsesfrist på tre uker. Deretter vil det bli gitt et vedtak med pålegg om å oppgradere avløpsanlegget. Her er det klagefrist på tre uker. Pålegg om oppgradering/utbedring er gitt med hjemmel i forurensningsloven.

Hvis oppgraderingen eller utbedringen av avløpsanlegget ikke gjøres innen fristen, kan kommunen vedta tvangsmulkt. Tvangsmulkt er et virkemiddel for å sikre gjennomføring av oppgraderingen/utbedringen.

Fristens lengde

Fristen vil variere og være avhengig av forurensningsfare/alvorlighetsgrad. I de fleste tilfeller gis det en frist på to sommersesonger. Ved akutt forurensning kan kommunen bestemme en kortere frist. Det kan søkes om en utsettelse av frist. Denne søknaden må begrunnes. Forurensningsfare er avgjørende om en slik utsettelse kan innvilges. Viktige punkter som blir vurdert er anleggets tilstand og belastning (hvor mye anlegget er i bruk), avstand til drikkevannskilder, naboer og lignende.

Retningslinjer i forbindelse med opprydding i utslipp fra private avløpsanlegg i Østre Toten kommune (PDF, 82 kB)

Handlingsplan 2018-2030 «Opprydding i avløpsanlegg fra spredt bebyggelse»

Handlingsplanen vedtatt 2018, revidert i 2023 (PDF, 2 MB).

Målet er å redusere forurensningen fra private avløpsanlegg i spredt bebyggelse. Den beskriver hvordan opprydding skal skje i kommunen og hvilke områder som skal prioriteres. Det er utarbeidet en prioriteringsliste ut ifra blant annet resipientforhold, beregnet fosforutslipp og avløpsanleggenes alder, tilstand og funksjon.

Rekkefølgen for prioritering av områder ble vedtatt endret i februar 2023.

Trenger du hjelp?

Dersom du har spørsmål om ditt avløpsanlegg, eller om oppgradering av ditt avløpsanlegg, send en henvendelse til vannogavlop@ototen.no, kontakt kommunens servicetorg på rådhuset (Lena) eller brev til Østre Toten kommune postboks 24, 2850 Lena (merk: spredt avløp).

Linker

Du kan finne mer informasjon og veiledning på www.avlop.no og www.norskvann.no.

 

Vanlige spørsmål og svar om private avløpsanlegg

Kommunen har trukket min utslippstillatelse - hva gjør jeg?

Kommunen har hjemmel i forurensningsloven § 18 til å trekke tilbake utslippstillatelser. I forbindelse med opprydding i avløpsanleggene trekker kommunen tillatelser der anleggene er eldre enn 20-30 år, og det ikke er kommet dokumentasjon som viser at anlegget fremdeles klarer rensekravene og der det er behov for fornyet tillatelse basert på dagens regelverk.

Ta kontakt med godkjent foretak som kan dokumentere avløpsanlegget på din eiendom og komme med forslag til oppgradering og søknad om ny utslippstillatelse.

Jeg har fått pålegg om oppgradering - hva gjør jeg?

Utslippet på din eiendom er ulovlig, og kommunen har hjemmel i forurensningsloven § 7 til å pålegge deg opprydding i avløpsforholdene dine.

Ta kontakt med godkjent foretak som kan komme med forslag til etablering av nytt anlegg og søknad om ny utslippstillatelse.

Jeg har fått brev - hvordan får jeg et lovlig utslipp?
 • Har du fått et vedtak med pålegg om oppgradering/utbedring av avløpsanlegget på din eiendom, så er dette allerede vurdert til at avstanden til kommunalt avløpsnett er over det vi kan kreve påkoblet. Om du likevel ønsker å utrede muligheten for påkobling så ta kontakt.
 • Ta kontakt med et foretak (rørlegger/entreprenør) som kan stå som ansvarlig søker, og som har kompetanse til å prosjektere og utføre(bygge) en god avløpsløsning for din eiendom og dine behov.
 • Den du engasjerer som ansvarlig søker skal sørge for all koordinering mellom partene som blir involvert i prosjektet, og kommunen. Det er ansvarlig søker som skal utarbeide søknaden, og sørge for at alle papirer blir riktig fylt ut og sendt kommunen. Du som tiltakshaver må kun huske å signere papirene.
 • Vær oppmerksom på at det er strenge krav til hvem som kan prosjektere avløpsanlegg. Prosjekterende skal ha hydrogeologisk kompetanse, og kurs og erfaring på fagområdet. Dette er for å sikre at du som eier får et tilstrekkelig fungerende avløpsanlegg som overholder dagens krav til rensing.
 • Bygging av avløpsanlegg skal gjøres av registrert foretak som har gått kurs, og som har erfaring med bygging av private avløpsanlegg etter dagens regler. Det er ikke tilstrekkelig med kun generell gravekompetanse.
 • For å kun sette ned en tett tank kreves minimum ADK1 sertifikat, og erfaring fra tilsvarende arbeid.
 • Noen ganger har samme foretak kompetanse til både stå som ansvarlig søker, prosjektere og utføre anlegget, andre ganger må du kontakte forskjellige foretak til disse oppgavene. Det er eiers ansvar å kontakte kompetente foretak, så spør de du kontakter om de har tilstrekkelig kompetanse for ditt oppdrag.
 • Det er flere entreprenører i vårt område som har oppdatert seg på dette fagområdet, og skaffet seg nødvendig kompetanse.
Hvorfor får vi en frist for opprydding?

I pålegg om opprydding i private avløpsanlegg gir kommunen en frist for oppryddingen, dette for å ha kontroll og for å følge opp eiendommer som ikke etterfølger pålegget. Dersom det viser seg at dere får dårlig tid, er det viktig å kontakte kommunen og eventuelt søke om utsettelse.

Gjør nabokommunene det samme?

Kommunen har plikt til å følge opp alle utslipp som omfattes av forurensningsforskriften kapittel 12 (mindre avløpsanlegg).

Alle kommuner i Norge har samme plikt for å følge opp mindre avløpsanlegg, det er likevel stor forskjell på hvor langt de ulike kommunene har kommet i oppryddingsarbeidet.

Hva med utslippet fra gårdsbruk?

Det pågående prosjektet med opprydding av spredte avløp, skal først og fremst føre tilsyn med de private avløpsanleggene. Avløpsanlegg som håndterer utslipp fra våningshus, kårbolig og andre bygninger på gården med innlagt vann, blir derfor vurdert på samme måte som alle andre.

Når det gjelder mulig forurensning fra gårdsdrift, vil dette bli sett på av landbruksrådgiveren i kommunen. For å få informasjon om pågående forurensning, er kommunen avhengig av å motta informasjon fra bonden selv, eller fra innbyggere i nærmiljøet.

Kan jeg søke om utsatt frist for pålegget?

Du kan søke om utsatt frist, dersom du ser at gjennomføring av tiltaket tar lengre tid enn antatt. Ta så snart som mulig kontakt med kommunen. Du må søke om utsettelse og begrunne søknaden. Forurensningsfare er avgjørende om en utsettelse kan innvilges. Vurderinger av anleggets tilstand, belastning og avstand til drikkevannskilder, naboer og liknende gjøres av kommunen.

Innvilget utsatt frist er et enkeltvedtak som kan påklages til kommunen i henhold til forvaltningsloven kapittel IV.

Kan kommunen bevise at mitt anlegg forurenser?

Det kan godt hende at ditt infiltrasjonsanlegg/avløpsløsning renser avløpsvannet i henhold til dagens rensekrav, men dette må dokumenteres dersom anlegget ble etablert for mer enn 20-30 år siden, eller vi ikke kan finne utslippstillatelsen. Kommunen sjekker alle arkiver, men har ikke ressurser til å fysisk undersøke alle anlegg. Forurensningsloven gir kommunen myndighet til å be om opplysninger om avløpsløsning på eiendommen din, og du som anleggseier plikter å dokumentere at ditt avløpsanlegg ikke forurenser.

Toalettet mitt fungerer bra. Avløpsvannet blir borte når jeg drar ned og det er heller ingen dårlig lukt. Hvordan kan kommunen vite at infiltrasjonsanlegget ikke fungerer?

De fleste av de omtrent 2100 private avløpsanleggene i Østre Toten stammer fra Mjøsaksjonen på 70- og 80-tallet. Da ble de private avløpsanleggene oppgradert. Infiltrasjonsanlegg utgjør omtrent 90% av alle eksisterende avløpsanlegg i Østre Toten. Resterende anlegg er i stor grad løsninger bestående av tett oppsamlingstank for toalettavløp både med og uten egen renseløsning med infiltrasjon av gråvannet. Det er kun noen få minirenseanlegg. Rundt 80% av anleggene er i dårlig forfatning der både alder og utførelse gjør det renseevnen er betydelig nedsatt eller oppbrukt. Ingen av anleggene i denne kategorien tilfredsstiller dagens rensekrav, og samlet fører utslippene til stor tilførsel uønskede bakterier og næringsstoffer i vann og vassdrag i Østre Toten kommune. I dag stilles det strengere krav til prosjektering, utførelse og rensing fordi ny kunnskap og teknologi gjør det mulig å rense avløpsvann på en bedre måte i dag enn på 70- og 80-tallet.

Årsakene til dårlig funksjon er ofte gamle anlegg der jordsmonnet under infiltrasjonsanlegget er «mettet» etter mange års bruk, begrenset spredeareal, feil og mangler på slamavskiller, samt at mange spredegrøfter ikke er tilpasset stedlige løsmasser (gravd for langt ned i «tette» morenemasser).

Jeg har fått pålegg om å utbedre avløpsanlegget for boligen min. Jeg har et anlegg med en «septiktank» / «slamavskiller» som renser vannet før utslipp. Hvorfor er ikke dette godt nok?

Slamavskiller alene er ikke godkjent renseløsning i Østre Toten kommune.

Jeg har ikke innlagt vann i boligen/fritidsboligen min. Må jeg ha utslippstillatelse?

Bolig/fritidsbolig uten innlagt vann har i utgangspunktet ikke krav om utslippstillatelse. Definisjon på innlagt vann: vann fra vannverk, brønn, cisterneanlegg (også innvendige cisterner/røropplegg) eller lignende, som gjennom rør eller ledninger, er ført i innendørs.

Gjelder kravene til renseeffekt i forurensningsforskriften for avløp som kun inneholder gråvann?

Nei, forskriften setter ikke bestemte krav til renseeffekt for gråvann, men den oppgir av gråvann skal gjennomgå rensing i stedegne løsmasser eller tilsvarende. En tilsvarende renseløsning kan være kan for eksempel være et gråvannsrenseanlegg med biofilter.

Forskriften er klar på at alle avløpsanlegg må utformes og dimensjoneres slik at utslipp av avløpsvann ikke blir til ulempe. Dette gjelder selvfølgelig også for utslipp av gråvann. Østre Toten kommune setter krav til at den som utformer og dimensjonerer gråvannsanlegg har nødvendig kompetanse.

Må man søke om utslippstillatelse dersom alt avløpsvann fra hytte/bolig skal føres til en tett oppsamlingstank? – Da blir det jo ikke utslipp ved hytta.

Det er ikke tillatt å føre samlet avløpsvann til tett tank. Tett tank kan kun benyttes til oppsamling av svart vann (avløpsvann fra WC). Gråvann (avløpsvann fra kjøkken, bad) skal renses i separat renseløsning. Tett tank er en godkjent løsning kun hvis det ikke er mulig å etablere en annen renseløsning.

Jeg ønsker å installere WC eller vakuumtoalett med lavt vannforbruk og bærer vannet inn. Må jeg søke om utslippstillatelse når vannet skal ledes til tett oppsamlingstank?

Ja. Tett tank er søknadspliktig uansett om utslippet er fra bygning med innlagt vann eller ikke.

Er det nok å sende inn en jordprøve fra egen eiendom til analyse, dersom man ønsker å få en vurdering på om infiltrasjonsanlegg kan bygges?

Nei, det er ikke tilstrekkelig å ta ut en jordprøve der man antar at infiltrasjonsanlegg kan etableres. For å avklare om infiltrasjonsanlegg kan bygges, må det gjennomføres grunnundersøkelser og vurdering av forurensningsmessige konsekvenser. Dette skal utføres av firma med nødvendig hydrogeologisk kompetanse.

Hvordan får jeg et lovlig utslipp?

Oppryddingen gjelder for hele kommunen, men vil foregå område for område. Hva konkret som må gjøres med ditt avløpsanlegg må et innleid foretak med tilstrekkelig kompetanse vurdere. Det kan være alt fra utskifting av enkelte deler av anlegget til etablering av helt nytt avløpsanlegg. Vi gjør oppmerksom på at det er eier av avløpsanlegget som må leie inn foretak og dekke kostnadene for dette. Når anlegget er ferdig bygget, skal ansvarlig søker sende kommunen søknad om ferdigattest. Først når ferdigattest er gitt vil du ha et gyldig utslipp og saken avsluttes i kommunen.

Hva koster det å søke om utslippstillatelse?

Østre Toten kommune krever følgende gebyrer:

Beløpene gjelder for 2024
Hva koster det å søke om utslippstillatelse?
Grunnlag Gebyr
Saksbehandlingsgebyr etter plan- og bygningsloven 5205,-
Saksbehandlingsgebyr etter forurensningsloven 6331,-

 

Hvilken avløpsløsning skal jeg velge?

Det er grunnforholdene på den enkelte eiendom, avstand til brønner og badeplasser og lignende, som er avgjørende både for valg, utforming og lokalisering av ny avløpsløsning.

For å avklare grunnforhold og eventuell risiko for forurensning, må eier av avløpsanlegget ta kontakt med et foretak med tilstrekkelig kompetanse. Det må gjennomføres grunnundersøkelser, vurdere riktig renseløsning, prosjektere avløpsanlegget og sende inn en søknad om utslippstillatelse.

Ved etablering og oppgradering av avløpsanlegg vil infiltrasjonsanlegg være en aktuell løsning for en stor andel av eiendommene i kommunen. I alle søknader om utslippstillatelse skal mulighet for infiltrasjon vurderes før andre avløpsløsninger godkjennes.

Hvilke naboer og berørte parter må jeg varsle?

Med naboer menes alle som grenser til søkerens eiendom / festetomt eller andre som utslippet kan få betydning for. Andre berørte parter kan være offentlige organer, organisasjoner, foreninger og lag med interesse i saken.

Kan naboen og jeg samarbeide om et nytt avløpsanlegg?

Ja. Det kan være en økonomisk gevinst ved å gå sammen med en eller flere naboer om etablering av et nytt avløpsanlegg. Dersom det skal bygges felles avløpsanlegg for flere eiendommer, settes det krav til at det inngås en avtale mellom eiendommene om etablering og drift. Denne avtalen må tinglyses og fremlegges for kommunen før anlegget kan tas i bruk.

Hvorfor bygger ikke kommunen ut det kommunale avløpsnettet?

Kommunen har ikke en forpliktelse til å etablere kommunale avløpsledninger i hele kommunen. Det må foretas en skjønnsmessig vurdering av den samfunnsmessige kost/nytte forbundet med en ledningsfremføring til det aktuelle området. Her vil kostnadene med ledningsfremføringen sett i forhold til hvor mange eiendommer den skal betjene, være et vesentlig moment i vurderingen.

Hvorfor må vi betale selv?

Eiendomseiere er selv ansvarlig for utslipp på egen eiendom. I tettbebyggelse er eiendommer pliktig å tilknytte seg kommunalt avløpsnett, betale tilknytning og løpende gebyrer.

Jeg har dårlig økonomi, finnes det støtteordninger?

Et fungerende avløpsanlegg er kostbart, men nødvendig. Som eier av egen bolig er det krav om at du sørger for at kloakken din renses etter lovsatte mål. De folkevalgte i Østre Toten kommune har ikke vedtatt noen form for tilskudd til dette formålet, men for de som har store problemer med finansieringen, kan det finnes hjelp ved å kontakte Husbanken. For enslige finnes det også mulighet for utsettelse i visse tilfeller, ta kontakt med kommunen dersom du har behov for nærmere informasjon om dette.

Hvilke lover og regler gjelder for utslippstillatelse og bygging av private avløpsanlegg?
 • Bygging av private avløpsanlegg er søknadspliktig og det er krav om ansvarlig foretak jamfør plan- og bygningsloven §§ 20-2 og 20-3.
 • Eieren er tiltakshaver i prosjektet og er ansvarlig for at tiltaket utføres i samsvar med bestemmelsene i plan- og bygningsloven. I og med at bygging av avløpsanlegg skal forestås av ansvarlig foretak, plikter tiltakshaver å videreføre sitt ansvar til ansvarlig foretak jamfør plan- og bygningsloven § 23-1.
   
 • Eier er ansvarlig for utslippet (forurensningen) jamfør forurensningsloven § 7.
 • Søknad om utslippstillatelse skal sendes inn til kommunen av foretak som kan godkjennes som ansvarlig søker, og som påtar seg ansvaret for at søknaden er komplett.
   
 • Ansvarlig søker har ansvaret for koordinering overfor kommunen, mens fagansvaret ligger hos de prosjekterende, utførende og kontrollerende.
   
 • Tiltaket skal inndeles i tiltaksklasse 1, 2 eller 3 innenfor ett eller flere fagområder basert på kompleksitet, vanskelighetsgrad og mulige konsekvenser mangler og feil kan få for helse, miljø og sikkerhet. Oppgaver knyttet til tiltaket kan plasseres i ulik tiltaksklasse for den enkelte funksjon og fagområde. Kommunen godkjenner tiltaksklasser etter forslag fra ansvarlig søker.
   
 • Kommunen krever at det først skal utredes om infiltrasjon til grunnen kan fungere som løsning. Dette kommer an på grunnforholdene, og vi setter derfor strenge krav til at prosjekteringen skal utføres av fagkyndig på området. Om ikke et tradisjonelt infiltrasjonsanlegg er mulig, så kan andre løsninger aksepteres. Dette er det prosjekterende som skal finne ut av, i samsvar med kommunens gjeldende regler og retningslinjer.