Østre Toten kommune

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Feil eller mangler på privat avløpsanlegg

I forbindelse med slamtømming blir det tidvis registrert feil og/eller mangler på private avløpsanlegg. Det er en del av renovatørens oppgaver å rapportere slike avvik til kommunen. Andre ganger er det kommunen som oppdager avvik ved tilsyn, eller eierne oppdager det selv.

Det er eieren av avløpsanlegget som plikter å holde avløpsanlegget sitt i forskriftsmessig stand - og utbedre det dersom det oppstår feil eller mangler.

I forskrift om tvungen tømming av slamavskillere og tette tanker § 6 og i forurensningsloven § 7 er eiers plikter beskrevet.

Vanlige feil og mangler på avløpsanlegg

De fleste feil og mangler har betydning for om anlegget fungerer, og for levetid på anlegget. Det er anleggseiers ansvar å holde anlegget i orden. Har du spørsmål om dette så ta kontakt med kommunen.

For dårlig adkomst til eiendommen

Kum/kummer vil ikke bli tømt, fordi adkomsten ikke er god nok. Det er ditt ansvar at adkomsten er god nok. Du får et gebyr for oppmøte, uten at tømming blir gjennomført. Eksempel: kvister, lav portal, smal vei, ikke brøytet/strødd eller andre hindringer.

Hindret adkomst til kum

Kum/kummer vil ikke bli tømt, fordi kumlokk ikke er fritt tilgjengelig. Det er ditt ansvar at kummer er tilgjengelige. Du får et gebyr for oppmøte, uten at tømming blir gjennomført. Eksempel: plassering av gjenstander oppå lokkene, innbygging eller tildekking

Høy vannstand/lav vannstand i slamavskiller/septiktank

Noe er feil med anlegget. Dette kan være for eksempel tette grøfter, utett kum, fremmedvann (takvann/overflatevann/grunnvann), flere mennesker som bruker anlegget enn det er beregnet for. Dette påvirker nærmiljøet ved for eksempel lukt, oppslag av kloakk i terreng eller fare for forurensning av drikkevannskilder, for eksempel grunnvann, bekk/elv eller lignende.

Utett kum (slamavskiller/ septiktank eller tett tank)

Kummen er ikke tett og må utbedres/skiftes.

Dykker mangler

Manglende dykker fører til utslipp av slam og forurensende stoffer, slik at rør og grøfter tettes igjen. Vann og slam blir stående i grøft og kummer, som i verste fall kan slå inn i boligen. Ny dykker må ettermonteres.

Ødelagt skillevegg

Slamavskiller/septiktank vil ikke fungere som den skal. Konsekvensen blir utslipp av slam til grøft/basseng, som kan føre til at grøfter/basseng blir tettet igjen og må skiftes ut. Tanken må utbedres/skiftes.

Tilbakeslag fra grøft

Tilbakeslag fra grøft betyr at grøft/basseng ikke fungerer som det skal. Avløpsvannet blir ikke godt nok renset i jorda og kan medføre forurensning. 

Oppslag i terreng

Dette skjer når avløpsvannet ikke trenger igjennom jorda. Dette kan medføre forurensning og er uheldig for nærmiljøet.

Fremmedvann tilføres slamavskiller (taknedløp eller drenering)

Det er ikke tillatt å føre noe annet enn avløpsvann (sort- og/eller gråvann) fra boligen inn til slamavskiller/septikkum eller tett tank. Hvis for eksempel takvann tilføres avløpsanlegget, vil dette redusere levetiden til grøft/basseng.

Fordelingskum fungerer ikke optimalt

Avløpsvannet fordeles ujevnt i grøft/basseng. Grøftene/bassenget kan bli ødelagt, noen som reduserer levetiden til anlegget. Det er behov for rengjøring og/eller justering. 

Kum renner over

Kan skyldes at tett tank ikke er tømt i tide, eller at det lekker inn fremmedvann For slamavskiller/septiktank vil dette normalt bety at grøfter er tette og ikke fungerer. 

Det er montert pumpe i forbindelse med tett tank

Pumpe fra tett tank skal ikke forekomme og vil bli politianmeldt.

Skadet/ødelagt lokk

Alle kumlokk skal være forsvarlig sikret slik at ulykker ikke skjer. Det skal enten ligge et tungt sementlokk over kummen, eller hvis lokket er av glassfiber, skal det være sikret med en gjennomgående stang med låseanordning. Lokket må skiftes.

 

Ta kontakt med fagperson 

Ta kontakt med en fagperson (rørlegger/entreprenør) for utbedring.

Søknadspliktig 

Husk at mange av utbedringene krever tillatelse fra kommunen i forkant, og at foretaket som engasjeres må ha kompetanse på området. Renovatør er ikke fagperson i så henseende, de skal kun kontrollere og rapportere.

Service og vedlikehold av avløpsanlegg

  • Alle avløpsanlegg krever ettersyn og vedlikehold av eier hvert år. Det er eier alene som er ansvarlig for at anlegget er i forskriftsmessig stand.
  • Det er eiers ansvar å sørge for god sikring av alle kummer på eiendommen til enhver tid (gjelder alle typer kummer: vann, avløp, drenering og så videre). En dårlig sikret kum kan medføre at dyr eller personer faller ned. Dette kan føre til alvorlig skade og i verste fall med dødelig utfall. Kommunen kan pålegge sikring av kum innen angitt frist (plan- og bygningsloven § 28-6 og lokal forskrift om tvungen tømming av slamavskillere og tette tanker § 6 ).
  • Kommunens renovatør foretar en enkel kontroll av den/de kummer som tømmes, ved hver tømming. Dette er ingen fullverdig kontroll eller godkjenning av anlegget.
  • Alle minirenseanlegg og biologiske filtre skal ha serviceavtale med et godkjent foretak. Godkjente foretak kan være leverandører/produsenter av renseløsninger, eller annet kvalifisert foretak. Avtalene skal være bindende for alle parter og skal ikke kunne løses uten tillatelse fra kommunen.

Kontakt