Østre Toten kommune

Krav og rettigheter

Innenfor drift og vedlikehold av vann- og avløpssystemet har både kommunen og abonnentene forpliktelser. 

Kommunen er forpliktet til å levere nok og trygt drikkevann, og lede bort og rense avløpsvannet.
Samtidig har også kommunens innbyggere forpliktelser, omtalt nedenfor.

Vann og avløp - abonnementsvilkår

For å bli koblet til kommunens offentlige vann- og avløpsanlegg må du søke om å få tiltaket godkjent.
Det kan gjelde for nye byggetiltak eller hvis du har fått pålegg om tilknytning.
Husk også at all graving skal meldes på ledningsportalen.no.

Du skal få informasjon i rimelig tid hvis det skjer planlagte stopp i vannforsyningen eller avløpshåndteringen på grunn av arbeider på kommunale ledninger. Drikkevannet skal oppfylle bestemte krav til kvalitet.

Vanntrykket skal være minst to bar ved tilknytningspunktet på den kommunale vannledningen. Dersom normalt vanntrykk inne i bygningen overstiger seks bar, skal det monteres reduksjonsventil. Ved for lavt vanntrykk installeres eventuelt eget trykkøkningssystem. Avløp fra sikkerhetsventiler skal føres til sluk eller annen ustengbar avløpsinnretning.
Du skal få varsel fra kommunen hvis det skjer vesentlige endringer i vanntrykk eller vannkvalitet.

Under vannmangel eller når andre forhold krever det, kan kommunen innføre restriksjoner på vannforbruk til spesielle formål, for eksempel hagevanning.

Kriterier/vilkår

For tilknytning til offentlig vann- og avløpsanlegg, gjelder Standard abonnementsvilkår for vann og avløp, som kommunen har vedtatt. Vilkårene finnes i to hefter;

Vilkårene gjelder både for eksisterende og nye abonnenter.
Østre Toten kommune har tilføyd til disse bestemmelsene at vannmåler skal installeres i våtrom med sluk.
Det er på grunnlag av vilkårene utarbeidet en VA-norm for Østre Toten kommune med flere, som også må følges.

Kommunen har begrenset (objektivt) ansvar for skader hos abonnenten som skyldes svikt i vanntilførselen eller i avløpssystemet, herunder tilbakeslag fra offentlig avløpsanlegg.  Abonnenten bør vurdere behovet for tilbakeslagsventil for sin tilknytning. Kommunen har ansvar dersom svikten skyldes uaktsomhet fra kommunens side.

Som abonnent er du ansvarlig for at ditt private vann- og avløpsanlegg (stikkledninger og utstyr som knyttes til det offentlige anlegget) er i forskriftsmessig stand. Kommunen kan kreve anlegg reparert, utbedret, omlagt eller fjernet hvis de er i strid med abonnementsvilkårene, VA-norm eller bryter med plan- og bygningsloven.

Kommunen har ansvar for å bygge, drifte og vedlikeholde det kommunale vann- og avløpsanlegget.

Offentlige vann- og avløpsanlegg skal ikke overbygges.
Ny bebyggelse, inklusive garasjer og støttemurer, skal ikke plasseres slik at bebyggelsen er til ulempe for drift og vedlikehold av offentlige vann- og avløpsanlegg. Slik bebyggelse skal ha en avstand til offentlig vann- og avløpsanlegg på minst 4 meter.

Til offentlig avløpsanlegg må det ikke føres væsker, stoffer, gasser eller produkter som kan skade det offentlige avløpsanlegget, f.eks. medføre tilstopping, være brann- eller eksplosjonsfarlige, eller miljø- eller helsefarlig.

Tilsyn

Kommunen kan når som helst, og uten forutgående varsel, kontrollere/besiktige sanitærinstallasjoner og private vann- og avløpsanlegg. Kontrolløren skal uten oppfordring legitimere seg.

Klage

Det er ikke anledning til å klage på abonnementsvilkårene. Ved uenighet om abonnementsvilkårene kan det reises sivilt søksmål for domstolene.

Er det mangler ved vann eller avløpstjenesten, kan abonnenten klage og etter nærmere regler kreve prisavslag og/eller erstatning.

Husk at du må:

  • Kjenne til plassering av utvendig/innvendig stoppekran og evt. reduksjonsventil, vannmåler og pumpeanlegg.
  • Utbedre eventuelle lekkasjer på private anlegg snarest, evt. innen gitte frister.
  • Foreta avlesning og innmelding av vannmålerstand en gang hvert år.
  • Aldri tømme rester av kjemikalier, olje, løsemidler m.m. eller gjenstander som sanitetsbind, bomullspinner og lignende i avløpet.
Lover og forskrifter

For tilknytning til offentlig vann- og avløpsanlegg, gjelder Standard abonnementsvilkår for vann og avløp, som kommunen har vedtatt. Vilkårene finnes i to hefter;

I tillegg til Standard abonnementsvilkår for vann og avløp, gjelder følgende rettsregler:

Kontakt

Telefon: 61 14 17 70

Vakttelefon etter kontortid: 95 86 67 23

E-post: vannogavlop@ototen.no