Østre Toten kommune

Planer under arbeid og planer på høring

 

Planer - innspill og høringer

Ny høring av kommuneplanens arealdel

Det arbeides med en begrenset endring av kommuneplanens arealdel, det er planen som styrer bruk og vern av alle kommunens arealer. 
Kommunestyret ønsket en endring av planbestemmelsene, disse skulle harmoniseres med kommunedelplanen for Lena sine planbestemmelser. Vi utarbeidet nye plandokumenter som ble sendt på høring sommeren 2022. Dette planforslaget ble det fremmet 5 innsigelser til fra Mattilsynet, Statsforvalteren i Innlandet og Innlandet fylkeskommune. Disse innsigelsene er nå avklart, og det har ført til endringer i planforslaget. Disse endringene har alle rett til å få se og eventuelt komme med merknader til, før kommunestyret skal sluttbehandle planen. 
Endringene som er foreslått berører i all hovedsak eksisterende boligeiendommer innenfor hensynssonen Balke-Lillo. Disse eiendommene har fått bestemmelse som begrenser bebygd areal til 400 kvm bruksareal, det er likt som dagens kommuneplan, men ulikt forslaget som var på høring i fjor. 
De andre endringene som er foreslått berører i stor grad retningslinjene for dispensasjon og kan leses mer om i planbeskrivelsen, kap. 6. Alle plandokumentene finner du her. 
Vi ønsker å høre din mening innen 25. oktober 2023, innspill kan sendes på e-post (postmottak@ototen.no) eller pr. post: Østre Toten kommune, Postboks 24, 2851 Lena (merk konvolutten "Ny høring av kommuneplanens arealdel"). 

Kunngjøring om oppstart av planarbeid - detaljregulering for Bureisningsvegen

I henhold til Plan- og bygningslovens §§ 12-8 og 12-14 varsler vi oppstart av arbeid med detaljregulering for Bureisningsvegen, i Østre Toten kommune. Planarbeidet skal utføres av Feste Kapp AS på vegne av Akershus Traktor AS.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for en relokalisering av Akershus Traktor avd. Toten, som i dag er på gården Skaugerud. Planen skal legge til rette for lager, salg og verkstedvirksomhet for landbruksmaskiner og tilhørende redskap. Akershus Traktor er en av landets ledende private organisasjon innen salg og service av maskiner og redskap til landbruks- og skogbransjen.

Planområdet er i kommuneplanen avsatt til to ulike formål. Den øvre delen er avsatt til næringsbebyggelse og den nedre delen av området er avsatt til LNFR for spredt bolig, fritids eller næringsbebyggelse.

Det vil gjennom planarbeidet gjøres en mindre endring på eiendomsgrensen mellom Bureisningsvegen 18 og 22. Sør på Bureisningsvegen 22 er det i dag en låve som planlegges tilbakeført til LNFR for spredt bolig, fritids eller næringsbebyggelse.  

Akershus traktor ønsker å kjøpe de to nordlige eiendommene med to næringsbygg.

Planområdet omfatter gnr./bnr. 225/107, 225/97, 225/16, 225/66, 225/38 samt tilstøtende areal til jernbanetraseen, den nederste delen av Bureisningsvegen og Fylkesveg 246. De tilstøtende arealene har ikke tildelt gnr./bnr. 

For en fullverdig beskrivelse av planarbeidet vises det til utarbeidet planinitiativ og referat fra oppstartsmøtet med Gjøvik kommune. Dette følger vedlagt til informasjon og orientering.

Kommentarer eller innspill sendes skriftlig til Feste Kapp AS v/ Olav Lund Torkildsen på epost: olt@feste.no; ev. pr post: Postboks 113, 2858 Kapp. 

Frist for uttalelser til oppstart av planarbeidet er 04.10.2023.

Relatert dokument:

Kunngjøring om oppstart av planarbeid - Fagerhøy Hageby

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 varsler vi oppstart av arbeid med detaljregulering for Fagerhøy Hageby. Planarbeidet skal utføres av Feste Kapp AS på vegne av Lena Utvikling AS.

Hensikten med planarbeidet er å legge rammer for ny bruk av området til boligformål, herunder definere hvilken del av eksisterende bygningsmasse som skal rives, og hvilken del som skal gjenbrukes.

For å kunne planlegge adkomst til Sykehjemsvegen 29-38 enhetlig, samt vurdere fremtidig grensejustering mellom gnr./bnr.167/4 og gnr./bnr 170/41, er sistnevnte areal også innlemmet i planområdet. Denne eiendommen omfattes av reguleringsplan «Område ved Østre Toten sykehjem», vedtatt 27.02.1992. Denne planen skal som del av dette planarbeidet oppheves. Eiendommen innlemmes i reguleringsplan for Fagerhøy Hageby.

For en fullverdig beskrivelse av planarbeidet vises det til utarbeidet planinitiativ og referat fra oppstartsmøtet med Østre Toten kommune. Dette følger vedlagt til informasjon og orientering.

Eventuelle merknader og uttalelser til varsel om oppstart av planarbeidet kan sendes innen 13.10.2023 til: Feste Kapp AS, Postboks 113, 2858 Kapp, eller e-post: en@feste.no.

Relatert dokument:

Reguleringsplan for Nordlia NO1 – høring og offentlig ettersyn

Det ble i utvalg for samfunnsutvikling den 21. juni 2023, sak 71/23, vedtatt å legge ut planforslag for Nordlia NO1 til høring og offentlig ettersyn. Planen legger til rette for bygging av ny barnehage, gang/sykkelveg og 25-40 boliger.

Alle dokumenter tilhørende planforslaget kan du finne her: Dokument 23/13087 - Reguleringsplan Nordlia NO1 - offentlig ettersyn og høring - Østre Toten kommune (ototen.no)

Åpent møte

Det avholdes åpent møte på Nordli skole mandag 21. august kl. 17:30. Her blir det mulighet for å stille spørsmål til planforslaget.

Frist for å komme med innspill til planforslaget er 4. september 2023. Innspillene må være skriftlige og kan sendes til postmottak@ototen.no eller pr. brev.

Planprogram for områdereguleringsplan for Kapphøgda næringspark

Østre Toten kommune vedtok planprogrammet for områdereguleringsplan for Kapphøgda næringspark 31. mai. Planprogrammet beskriver den videre prosessen med reguleringsplanen i forhold til formålet, planprosessen, medvirkning og kravet til utredninger. Vedtaket kan påklages skriftlig til kommunen innen tre uker.

Her kan du se planprogrammet (PDF, 740 kB).

Detaljreguleringsplan for Hjemli – oppstart av planarbeid

På oppdrag fra Myrland Graveservice AS varsler Mjøsplan om oppstart av planarbeid for eiendommen Hjemli rett nord for Skreia sentrum. Området planlegges for minst 16 boenheter i form av frittliggende småhusbebyggelse med to-mannsboliger og noen mindre eneboliger/minihus. Det kan være aktuelt å regulere til noe konsentrert småhusbebyggelse i sørøst, hvor det står en eksisterende bolig i dag. Link til planen i kartet:

https://kart12.nois.no/glt/geointegrasjon/?funksjon=visplan&kommunenummer=3442&planidentifikasjon=20230001&mode=plandialog&map=reguleringsplaner&plandialogsearchtypes=reguleringsplanigangsatt

Detaljreguleringsplan for Elisenfoss bruk - vedtak

Utvalget for samfunnsutvikling vedtok i møte 26.04.23 i sak 23/8537 reguleringsplan for Elisenfoss. Planen legger til rette for ny dagligvareforretning med parkeringsarealer og stadfester bruk av eksisterende forretningsbygg i Skreia. Vedtaket kan påklages i henhold til plan- og bygningslovens § 1-9 med frist 3 uker etter kunngjøringsdato.

Link til planen i kartet: https://kart12.nois.no/glt/geointegrasjon/?funksjon=visplan&kommunenummer=3442&planidentifikasjon=20210005&mode=plandialog&map=reguleringsplaner&plandialogsearchtypes=reguleringsplangjeldende

Kirsten Andersen
Arealplanlegger
E-post
Telefon 90 10 26 84
Renate Vestbakken
Ingeniør
E-post
Telefon 90 41 04 69
Erlend Fikse
Arealplanlegger
E-post
Telefon 92 89 49 23