Østre Toten kommune

Planer under arbeid og planer på høring

 

Planer - innspill og høringer

Endring av reguleringsplan for Krabyskogen næringsområde

Varsel om oppstart/høring av planforslag.

Endringen innebærer ingen utvidelse av næringsområdet. De viktigste endringene består i å:

  • ta ut veg i vest, og endre arealet til næringsområde og blågrønn struktur
  • gjøre om del av grønnstruktur i nordvest til næringsområde og blågrønn struktur
  • oppdatere reguleringsplanen med hensyn til flom og overvann
  • sette tydeligere krav til opparbeiding og vedlikehold av åpne grøfter/vannveier inne på næringsområdet

Frist 8. mai

Vi ønsker din mening om planendringen senest 8. mai 2024.

Din tilbakemelding på planforslaget må være skriftlig. Du kan sende dette på e-post til postmottak@ototen.no, eller som brev til Østre Toten kommune, postboks 24, 2851 LENA.

Møte 25. april

Hvis du ønsker mer informasjon om planforslaget, er du velkommen til å møte oss i servicetorget på rådhuset torsdag 25. april mellom kl. 15 og 18.

Dersom det ikke kommer innvendinger i høringen, vil planendringen bli vedtatt etter forenklet prosess, jf. plan- og bygningslovens § 12-14.

Se dokumentene som tilhører planforslaget.

Landheim – vedtatt plan

Østre Toten kommune har vedtatt reguleringsplan for Landheim på Skreia. Planen legger til rette for en helhetlig utvikling av området, både eksisterende næringsområde og nytt avsatt område fra kommuneplanens arealdel. Alle dokumenter i saken finnes her Dokument 24/3471 - Reguleringsplan for Landheim - sluttbehandling - Østre Toten kommune (ototen.no).

Kommunestyret sitt vedtak av planen kan påklages, jf. plan- og bygningsloven § 1-9. Eventuell klage skal være skriftlig, og klagefristen er tre uker etter kunngjøringsdato.

Områdereguleringsplan for Kapp melkefabrikk – ny høring

Vi ønsker din mening om justering av reguleringsbestemmelsene i planforslaget innen 8. mai 2024.

Din mening kan sendes pr. e-post, postmottak@ototen.no, eller brev: Østre Toten kommune, P.b. 24, 2851 Lena.

Endringen består i å:

  • tillate inngjerding av næringseiendommene mellom Kveldsrovegen og Fabrikkvegen
  • ta ut rekkefølgetiltak om opparbeiding av ny avkjørsel og gangveg inntil hovedinngangen til Kapp Melkefabrikk før det kan bygges ny parkeringsplass inn mot Kveldsrovegen
  • ta ut rekkefølgekrav om tilsåing av parkeringsplassen til Kapp båthavn før ny parkeringsplass inn mot Kveldsrovegen kan tas i bruk

Mer informasjon om endringen finner du her.

Regulering av Lena nord – gi ditt innspill til planarbeidet

Planområdet ligger rett nord for Lena sentrum, mellom Alfstadvegen, Slettavegen og Labo. 

Det nye utbyggingsområdet grenser til eksisterende boligområde på Hegge, LePro og Toten folkehøgskole. Asplan Viak AS skal utarbeide reguleringsplanen for Østre Toten kommune.

Formålet med planen 

Formålet med plane er å utvikle et nytt byggeområde nord for Lena sentrum med bolig, bemannede omsorgsboliger og arealer for utvidelse av LePro, en kommunal vekstbedrift. Det foreligger en mulighetsstudie som ligger til grunn for dette planarbeidet, Mulighetsstudier (arcgis.com)

Informasjonsmøte 5. mars

Det holdes åpent informasjonsmøte hos LePro tirsdag 5. mars kl. 17.00. 

Vi ønsker dine innspill innen 3. april

Spørsmål og merknader kan rettes til Asplan Viak AS v/Marit Fjellro Løitegård
E-post: marit.loitegard@asplanviak.no
Mobil: 93 87 51 47
Adresse: Postboks 295, 2302 Hamar

Her finner du mer informasjon om planarbeidet:

Kirsten Andersen
Arealplanlegger
E-post
Telefon 90 10 26 84
Erlend Fikse
Arealplanlegger
E-post
Telefon 92 89 49 23