Østre Toten kommune

Snarveier

Planer under arbeid og planer på høring

  • Kommuneplanens samfunnsdel er under revisjon, her finner du mer informasjon om prosessen og planarbeidet.
  • Kommuneplanens arealdel er i prosessen med en begrenset revisjon, revisjonen er avgrenset til å gjelde planbestemmelser. Her ligger relevante plandokumenter og dokumenter på saken. I kartportalen kan man under høringsperiode sende høringsuttalelse.

 

Planer - innspill og høringer

Styringsdokument, Handlingsprogram og økonomiplan 2023-2026, Årsbudsjett 2023

Formannskapets innstilling legges ut på offentlig høring i 14 dager i perioden 23. november – 7. desember. Kommunestyrets endelige behandling skjer onsdag 7. desember.

Innspill sendes til postmottak@ototen.no.

Her er saksframlegget. Saksframlegget er også lagt ut i papirversjon på innbyggertorget.

Varsel om oppstart områderegulering Nordlia

Det varsles oppstart til reguleringsplan for NO1 Nordlia. Hensikten med planarbeidet er å utarbeide en områdereguleringsplan for området vest for Nordli skole.

Planen skal:

  • Angi hvilken del av området som skal utbygges med boliger (frittliggende og konsentrert småhusbebyggelse).
  • Regulere ny tomt for bygging av ny Nordli kommunale barnehage.
  • Etablere nytt fortau langs Nordlivegen, mellom Mekketvegen i nord og Sveumsvegen i sør, slik det går frem av rekkefølgekrav i kommuneplanens arealdel.

Informasjonsmøte

Det legges vekt på god dialog med berørte parter gjennom planprosessen. Det inviteres med dette til et informasjonsmøte i forbindelse med varsel om oppstart. Sted: Nordli skole. Tid: 27. oktober 2022 kl. 18:00.

Varselbrev og plangrense finner du her:

Innspill til planarbeidet kan sendes til Feste Kapp AS v/ Hans Olav Egge på epost: hoe@feste.no. Eventuelt pr. post: Postboks 113, 2858 Kapp. Mottatte uttalelser eller eventuelle bemerkninger vil bli vurdert og eventuelt innarbeidet i planforslaget.

Kirsten Andersen
Arealplanlegger
E-post
Telefon 901 02 684
Renate Vestbakken
Arealplanlegger
E-post
Telefon 904 10 469
Erlend Fikse
Arealplanlegger
E-post
Telefon 928 94 923