Østre Toten kommune

Planer under arbeid og planer på høring

 

Planer - innspill og høringer

Høring: Kommuneplanens samfunnsdel 2023-2035

Forslag til Kommuneplanens samfunnsdel 2023-2035 ble førstegangs behandlet av formannskapet den 22.02.2023, hvor det ble vedtatt å legge planforslaget ut på høring i seks  uker.

Områderegulering for Kapphøgda næringspark

Kunngjøring om oppstart av planarbeid og høring av planprogram.

I henhold til Plan- og bygningslovens §§ 12-8 og 12-9, samt forskrift om konsekvensutredning, varsles det oppstart av arbeid med områderegulering for Kapphøgda Næringspark. Planarbeidet skal utføres av Feste Kapp AS på vegne av Østre Toten kommune og Sikten Eiendom AS.

Bakgrunnen for planarbeidet

Gjeldende reguleringsplanen for Kapphøgda Næringspark ble vedtatt i 2016, og legger til rette for kontorer, lager og lettere former for produksjonsbedrifter.

Fra 2016 og til dags dato har det imidlertid ikke lyktes grunneier å finne interessenter til området med de forutsetningene for bruk som gjeldene regulering åpner for, og det er også ønskelig å åpne for storvare- og plasskrevende varehandel.

Hensikten med planarbeidet er derfor å legge til rette plasskrevende og storvarehandel innenfor planområdet, i tillegg til kontorer, lager og lettere former for produksjonsbedrifter, som gjeldende reguleringsplan åpner for.

Å gi muligheter for etablering av plasskrevende og storvarehandel innenfor formålet er vurdert til å gå ut over hovedrammene i gjeldene plan. Derfor igangsettes arbeid med ny reguleringsplan for området.

Relatert dokument:

Områdereguleringsplan for Kapp Melkefabrikk

Planforslaget legges ut på høring i to alternativer. Planen legger til rette for en videre utvikling av det historiske industrianlegget Kapp melkefabrikk med strandsone og uteområder, og tilrettelegging for utvikling av handel, lettere industri og tjenesteytende næringer.

Alternativ 1 innebærer en transformasjon av to næringseiendommer til boligformål og sentrumsformål.

Alternativ 2 åpner for at to av næringseiendommene enten kan videreutvikles til næringsformål eller transformeres til boligformål og sentrumsformål.

Begge alternativer tilrettelegger for videre utvikling av næringsområdet mellom Kveldsrovegen og Fabrikkvegen.

Alle er velkomne til Kokeriet på Kapp Melkefabrikk, 19. januar klokka 18-20 for å diskutere og få info om videre utvikling av området.

Se kart over området.

Les mer: Kapp Melkefabrikk - høring av reguleringsplan i to alternativer

Tilbakemeldinger må være skriftlige og sendt oss innen onsdag 8. februar. Enten på e-post til postmottak@ototen.no, eller i brev til: Østre Toten kommune, postboks 24, 2851 LENA.

Detaljreguleringsplan for Elisenfoss

Planen legger til rette for ny dagligvare med parkering og en oppstramming av trafikkarealer rundt eksisterende forretningsbygg.

Se kart over området.

Tilbakemeldinger må være skriftlige og sendt oss innen onsdag 8. februar. Enten på e-post til postmottak@ototen.no, eller i brev til: Østre Toten kommune, postboks 24, 2851 LENA.

Detaljreguleringsplan for Landheim

Planen legger til rette for en helhetlig utvikling av området, både eksisterende næringsområde og nytt avsatt område fra kommuneplanens arealdel.

Se kart over området.

Tilbakemeldinger må være skriftlige og sendt oss innen onsdag 8. februar. Enten på e-post til postmottak@ototen.no, eller i brev til: Østre Toten kommune, postboks 24, 2851 LENA.

Varsel om oppstart områderegulering Nordlia

Det varsles oppstart til reguleringsplan for NO1 Nordlia. Hensikten med planarbeidet er å utarbeide en områdereguleringsplan for området vest for Nordli skole.

Planen skal:

  • Angi hvilken del av området som skal utbygges med boliger (frittliggende og konsentrert småhusbebyggelse).
  • Regulere ny tomt for bygging av ny Nordli kommunale barnehage.
  • Etablere nytt fortau langs Nordlivegen, mellom Mekketvegen i nord og Sveumsvegen i sør, slik det går frem av rekkefølgekrav i kommuneplanens arealdel.

Informasjonsmøte

Det legges vekt på god dialog med berørte parter gjennom planprosessen. Det inviteres med dette til et informasjonsmøte i forbindelse med varsel om oppstart. Sted: Nordli skole. Tid: 27. oktober 2022 kl. 18:00.

Varselbrev og plangrense finner du her:

Innspill til planarbeidet kan sendes til Feste Kapp AS v/ Hans Olav Egge på epost: hoe@feste.no. Eventuelt pr. post: Postboks 113, 2858 Kapp. Mottatte uttalelser eller eventuelle bemerkninger vil bli vurdert og eventuelt innarbeidet i planforslaget.

Kirsten Andersen
Arealplanlegger
E-post
Telefon 90 10 26 84
Renate Vestbakken
Arealplanlegger
E-post
Telefon 90 41 04 69
Erlend Fikse
Arealplanlegger
E-post
Telefon 92 89 49 23