Østre Toten kommune

Priser/gebyrer - vann, avløp og renovasjon

Vanngebyrer

Engangsgebyr ved tilknytning

Engangsgebyr ved tilknytning
Grunnlag Gebyr
Kategori 1: næringseiendommer og offentlig virksomhet, pris pr. bruksenhet 9625,-
Kategori 2: pr. boenhet 9625,-
Kombinasjonseiendom, pr. enhet etter hver av kategoriene over.

Årsgebyr vann

Årsgebyr vann
Grunnlag Gebyr
Fastgebyr (boligeiendom pr. boenhet) 4158,-
Fastgebyr (mer enn en boenhet som ikke er seksjonerte) - 25% av gebyret i 2024** 1040,-
Fastgebyr storforbrukere (nedtrapping over 5 år - 25 % endring i 2024)**/*** 133 349,-
Nærings- og kombinasjonseiendom*
Pris pr. kubikkmeter (m3) 30,64
Pris pr. kubikkmeter (m3) for storforbrukere - 25 % økning i 2024**/*** 20,87
Pris for stipulert forbruk etter areal: Omregningsfaktor (1) for stipulert forbruk (m2=m3). 30,64
Gebyr for flere regning til samme gnr./bnr 1391,-
Gebyr for åpning/stenging vann 1929,-
Vannmålerleie, pr. vannmåler 317,-
Gebyr for ikke avlest vannmåler og som fører til stipulering 651,-
Avlesningsgebyr (der abonnenten ikke leser av eller melder fra innen fastsatt tid - og der kommunen må ut å lese av) 974,-
Kontrollgebyr for vannmålere, der abonnenten krever kontroll, og der det ved slik kontroll konstateres at måleren ikke har avvik utover fastsatt norm. Det forutsettes at det ikke har gått mer enn 8 år siden ordinær kommunal kontroll/utskifting av målere.) 3111,-
Bortfall av vannforsyning i mer enn 24 timer som ikke er varslet. Refusjon pr. døgn 275,-
* henviser til retningslinjer og egen tabell
** henviser til kommunestyresak 053/23, justering av gebyrer de neste 5 år.
*** Indeksreguleres årlig
Tidspunkt for vannmåleravlesning. Ref. SMS-varsling.

* Tabellen for nærings- og kombinasjonseiendom:

Definisjon på nærings- og kombinasjonseiendom:

  • Næringseiendom: Eiendom som ikke er bolig- eller kombinasjonseiendom. Bygg for offentlige formål klassifiseres som næringseiendom.
  • Kombinasjonseiendom: Eiendom med en eller flere boenheter, samt en eller flere bruksenheter som ikke er bolig. 
  • På kombinasjonseiendommer der boenhetene er seksjoner skal fastavgiften betales pr. boenhet. Næringsdelen betaler etter fastsatte kategorier. Se tabellen nedenfor.
  • På kombinasjonseiendommer, der boenhetene ikke er seksjonert, skal antall fastavgifter bestemmes ut i fra forbruket til hele kombinasjonseiendommen. Dette ut ifra fastsatte kategorier. Se tabellen nedenfor.

Nærings- og kombinasjonseiendom

Fastavgift etter følgende kategorier, basert på forbruk (kubikkmeter)
Nærings- og kombinasjonseiendom
Nærings- og kombinasjonseiendom – kategorier Antall fastledd m3 lav m3 høy
Kategori 1 1 0 10.000
Kategori 2 3 10.001 20.000
Kategori 3 6 20.001 30.000
Kategori 4 12 30.001 50.000
Kategori 5 24 50.001 100.000
Kategori 6 50 100.001 1.000.000

Avløpsgebyrer

Engangsgebyr ved tilknytning

Engangsgebyr ved tilknytning
Grunnlag Gebyr
Kategori 1: næringseiendommer og offentlig virksomhet, pris pr. bruksenhet 10 675,-
Kategori 2: pr. boenhet 10 675,-
Kombinasjonseiendom, pr. enhet etter hver av kategoriene over.

Avløp

Avløp
Grunnlag Årsgebyr
Fastgebyr boligeiendom pr. boenhet 4804,-
Fastgebyr (mer enn en boenhet som ikke er seksjonerte) - 25% av gebyret i 2024** 1201,-
Nærings- og kombinasjonseiendom*
Pris pr. kubikkmeter (m3) 42,41
** henviser til kommunestyresak 053/23, justering av gebyrer de neste 5 år.
Pris for stipulert forbruk etter areal: Omregningsfaktor (1) for stipulert forbruk (m2=m3). 42,41
* henviser til retningslinjer og egen tabell
** henviser til kommunestyresak 053/23, justering av gebyrer de neste 5 år.

* Tabellen for nærings- og kombinasjonseiendom:

Definisjon på nærings- og kombinasjonseiendom:

  • Næringseiendom: Eiendom som ikke er bolig- eller kombinasjonseiendom. Bygg for offentlige formål klassifiseres som næringseiendom.
  • Kombinasjonseiendom: Eiendom med en eller flere boenheter, samt en eller flere bruksenheter som ikke er bolig. 
  • På kombinasjonseiendommer der boenhetene er seksjoner skal fastavgiften betales pr. boenhet. Næringsdelen betaler etter fastsatte kategorier. Se tabellen nedenfor.
  • På kombinasjonseiendommer, der boenhetene ikke er seksjonert, skal antall fastavgifter bestemmes ut i fra forbruket til hele kombinasjonseiendommen. Dette ut ifra fastsatte kategorier. Se tabellen nedenfor.

Nærings- og kombinasjonseiendom

Nærings- og kombinasjonseiendom
Nærings- og kombinasjonseiendom – kategorier Antall fastledd m3 lav m3 høy
Kategori 1 1 0 10.000
Kategori 2 3 10.001 20.000
Kategori 3 6 20.001 30.000
Kategori 4 12 30.001 50.000
Kategori 5 24 50.001 100.000
Kategori 6 50 100.001 1.000.000

Septikrenovasjon

Septikrenovasjon
Grunnlag Gebyr
Tømming septik med WC 3961,-
Tømming septik uten WC 1979,-
Ekstratømming pr. kubikk 992,-
Tømming lukkede anlegg - pr. kubikk 818,-
Forbikjøring (etter 1. gangs purring) 811,-
Transporttillegg pr. abonnent (tømming av hytter/fritidsbebyggelse på Totenåsen) 486,-

Avfallsgebyrer

Avfallsgebyrer
Grunnlag Årsgebyr
Avfallsgebyr, fellesgebyr og 140 liter restavfallsdunk (standardgebyr) 4461,-
Reduksjon for mindre dunkstørrelse – 80 liters restavfallsdunk - 669,-
Tillegg for økt dunkstørrelse - 240 liter restavfallsdunk 892,-
Tillegg for økt dunkstørrelse - 360 liter restavfallsdunk 5575-
Tillegg for økt dunkstørrelse - 660 liter restavfallsdunk 12 266,-
Avfallsgebyr for hybel 1487,-
Reduksjon for hjemmekompostering - 447,-
Reduksjon for gjødselkjelleravtale - 447,-
Reduksjon for deling av avfallsdunk - 669,-
Særabonnement – pris pr. kubikkmeter 26 767,-

Levering på miljøstasjon fra private husholdninger

Levering på miljøstasjon fra private husholdninger
Grunnlag Gebyr
Farlig avfall (spesialavfall og asbest/eternitt) - gratis inntil 1000 kilo pr. husstand Gratis
Hageavfall Gratis
Papp Gratis
Metall Gratis
Plastembalasje Gratis
Papir Gratis
Tekstiler (trenger ikke være hele, men rene og tørre) Gratis
Gips Gratis
Isopor, EPS emballasje (hvit) Gratis
EE-Avfall Gratis
Trevirke – kroner pr. m3 – minstepris 70 kroner 200,-
Restavfall – sekk inntil 100 liter – kroner pr. sekk - minstepris 70,-
Restavfall – løst – kroner pr. m3 700,-
Ikke-brennbart avfall – kroner pr. 1,0 m3 700,-
Isolasjon – sekk inntil 100 liter – kroner pr. sekk 50,-
Isolasjon – løst – kroner pr. m3 500,-
Rene masser – kroner pr. m3 500,-
Bildekk – kroner pr. dekk 50,-
Sofa – kroner pr. sete 70,-
Stol – stor – kroner pr. stol 140,-
Stol – liten – kroner pr. stol 70,-
Fjærmadrass – enkel – kroner pr. madrass 140,-
Vann og avløp
E-post
Telefon 61 14 17 70

Vakttelefon etter kontortid:

958 66 723