Østre Toten kommune

Barnehageopptak

Det er samordnet opptak for alle kommunale og private barnehager i Østre Toten kommune. Her finner du mer informasjon og søknadsskjema. Søknadsfrist: 1. mars.

Planer på høring

Offentlig høring - handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2024 – 2027

Med dette legges forslag til ny handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2024 – 2027 ut på offentlig høring.

Vold i nære relasjoner er et omfattende problem.  Østre Toten kommune har laget ny handlingsplan mot vold i nære relasjoner (PDF, 731 kB), i samarbeid med de andre kommunene i Gjøvikregionen.  

Alle personer som står i fare for, eller er utsatt for vold i nære relasjoner, skal oppleve å få den støtte og hjelp de trenger for å få en trygg livssituasjon uten vold. Innsatsområdene i planen er forebygging, samhandling og hjelp til voldsutsatte. For å nå visjon om nulltoleranse, er det viktig at både hjelpeapparater og innbyggere blir satt i stand til å bidra i kampen mot vold i nære relasjoner. Handlingsplanen skal være et verktøy for hjelpeapparatet, frivilligheten og en ressurs for voldsutsatte. Tiltakene i planen er både lokale og regionale. 

Østre Toten kommune ønsker innspill til handlingsplanen for å gjøre den best mulig for målgruppene.  

Høringsfristen er 19.01.2024

Høringsuttalelsene sendes pr. e-post, postmottak@ototen.no, eller pr. brev: Østre Toten kommune, Postboks 24, 2850 Lena. Merk konvolutten med “innspill til handlingsplan mot vold i nære relasjoner”.

Høring: forskrift om folkevalgtes godtgjørelser

Her kan du lese forslag til ny forskrift for folkevalgtes godtgjørelser i Østre Toten kommune (PDF, 666 kB).

Høringsfristen går ut 25. januar 2024.

Innspill kan sendes på e-post til postmottak@ototen.no, eller pr. brev til: Østre Toten kommune, Postboks 24, 2851 Lena. Merk konvolutten: Innspill - ny forskrift for folkevalgtes godtgjørelser i Østre Toten kommune.

Jordvernstrategi - trenger vi det?

Østre Toten består av mye og svært god jord, vi bor praktisk talt midt i matfatet med vakkert kulturlandskap.

Østre Toten er den 9. største landbrukskommunen i Norge målt i jordbruksareal og vi er en av Norges største når det gjelder grønnsaksproduksjon.

De siste 20 årene har vi likevel regulert og bygd ned ca. 490 mål med dyrka jord. Det tilsvarer 686 fotballbaner!

Formålet med jordvernstrategien er å gi økt kunnskap om jordbruksarealene i kommunen og økt oppmerksomhet rundt jordvern, og å bidra til at dyrka og dyrkbar jord i størst mulig grad blir bevart.

Derfor foreslår vi en nullvisjon for nedbygging av dyrka jord.

Les forslaget til jordvernstrategi som ligger (PDF, 4 MB), og si gjerne din mening før 1. januar.

Din mening kan du sende på e-post, postmottak@ototen.no, eller pr. post: Østre Toten kommune, Postboks 24, 2851 Lena (merk konvolutten jordvernstrategi).

Høring - ny forskrift om fartsgrenser på Mjøsa

Ny forskrift om fartsgrenser på Mjøsa for Hamar, Stange, Ringsaker, Lillehammer,  Gjøvik, Østre Toten, Nes og Eidsvoll legges ut på høring. Høringsfrist er ut november.

Høringsinnspill sendes til postmottak@ototen.no. Skriv i emnefeltet “Høringsinnspill - ny forskrift om fartsgrenser på Mjøsa”.

Relaterte dokumenter:

Kunngjøring om oppstart av planarbeid - Fagerhøy Hageby

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 varsler vi oppstart av arbeid med detaljregulering for Fagerhøy Hageby. Planarbeidet skal utføres av Feste Kapp AS på vegne av Lena Utvikling AS.

Hensikten med planarbeidet er å legge rammer for ny bruk av området til boligformål, herunder definere hvilken del av eksisterende bygningsmasse som skal rives, og hvilken del som skal gjenbrukes.

For å kunne planlegge adkomst til Sykehjemsvegen 29-38 enhetlig, samt vurdere fremtidig grensejustering mellom gnr./bnr.167/4 og gnr./bnr 170/41, er sistnevnte areal også innlemmet i planområdet. Denne eiendommen omfattes av reguleringsplan «Område ved Østre Toten sykehjem», vedtatt 27.02.1992. Denne planen skal som del av dette planarbeidet oppheves. Eiendommen innlemmes i reguleringsplan for Fagerhøy Hageby.

For en fullverdig beskrivelse av planarbeidet vises det til utarbeidet planinitiativ og referat fra oppstartsmøtet med Østre Toten kommune. Dette følger vedlagt til informasjon og orientering.

Eventuelle merknader og uttalelser til varsel om oppstart av planarbeidet kan sendes innen 13.10.2023 til: Feste Kapp AS, Postboks 113, 2858 Kapp, eller e-post: en@feste.no.

Relatert dokument: