Østre Toten kommune

Planer på høring

Begrenset revisjon av kommuneplanens arealdel - høring

Vi ønsker din tilbakemelding på forslag til kommuneplanens arealdel innen torsdag 30. juni 2022. Planforslaget omfatter hele kommunen med unntak av Lena-området.

Formannskapet vedtok å legge forslaget ut på høring i møtet 27. april i sak 058/22. Planforslaget følger opp planprogrammet som ble lagt ut på høring av formannskapet og vedtatt av kommunestyret den 29. september i sak 099/21.

Hovedformålet med endringen er å få like planbestemmelser for hele kommunen, tilsvarende bestemmelsene i kommunedelplan for Lena, vedtatt i 2021. Planforslaget legger opp til større fleksibilitet når det gjelder utnyttelse av egen eiendom.

Merknader til planforslaget skal være skriftlige og sendes til: Østre Toten kommune, Postboks 24, 2851 LENA eller på e-post til: postmottak@ototen.no. Frist for å komme med merknader til planforslag er torsdag 30. juni 2022.

Folkemøte

Det inviteres til folkemøte om planen tirsdag 31. mai klokka 18:00 i studiesenteret på Lena.

Relaterte dokumenter

Høring – forslag til opphevelse av deler av lokal forskrift om forbud mot bruk av vannskuter på Mjøsa

Kommunestyret i Østre Toten kommune har vedtatt å legge forslag om å oppheve deler av «Forskrift for bruk av vannscootere i vassdrag, Østre Toten kommune, Oppland», ut på høring jf. forvaltningsloven § 37. Høringsperioden er fra 13. april til 11. mai.

Bakgrunnen for høringen er at kommunestyret i sak 60/21 vedtok at kommunedirektøren innen 2022-sesongen ble bedt om å legge frem egen sak med målsetting å harmonisere bestemmelsene om bruk av vannskuter i Østre Toten med øvrige kommuner rundt Mjøsa.

Saksdokumentene i saken, inkludert forslaget til endring av forskriften er vedlagt.

Høringssvar kan sendes til Østre Toten kommune, Postboks 24, 2851 Lena, eller til postmottak@ototen.no.

Relaterte dokumenter: