Østre Toten kommune

Planer på høring

Reguleringsplan for Smørvika II (Kapp bo- og servicesenter) – varsel om oppstart

Arbeidet med reguleringsplanen for Smørvika II er startet. Det er Feste Kapp AS som utarbeider reguleringsplanen på vegne av Sulland eiendom AS.

Informasjonsmøte

Tid: 19. juni kl. 19:00
Sted: Kapp næringshage, 2. etasje
På møtet vil forslagsstiller Sulland Eiendom AS, arealplanleggere i Feste Kapp AS og arkitekt ved Norconsult Gjøvik redegjøre for utbyggingsplanene, den videre planprosessen, samt svare på spørsmål fra berørte naboer, og ta imot innspill til det videre arbeidet.

Relaterte linker:

Billerud – Peder Balke-senteret – varsel om oppstart

Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid.

Åpent informasjonsmøte på Peder Balke-senteret 18.06.24 klokka 18.00.

Frist for innspill: 01.07.24.

Alle innspill leveres skriftlig til postmottak@ototen.no.

Relaterte dokumenter:

Reguleringsplan for Østre Toten brannstasjon
Flyfoto av brannstasjonen. - Klikk for stort bildeFlyfoto av brannstasjonen.

Melding om oppstart av planarbeid.

Planområdet omfatter 7daa Gnr/Bnr. 167/14, 166/182, og 167/13 på Kolbuvegen 30, 2850 Lena. Mindre justeringer og avgrensninger av plangrensen kan forekomme i løpet av planarbeidet. 

Moderne og funksjonell brannstasjon

Hensikten med planarbeidet er å etablere en moderne og funksjonell brannstasjon for å forbedre brann- og redningstjenestene i Østre Toten kommune.
Tiltakshaver er Østre Toten kommune, bygg og eiendom.
Planen fremmes med felles behandling av plan- og byggesak jf. plan- og bygningslovens §1-7, for å effektivisere prosessen.
Planarbeidet utløser ikke krav til konsekvensutredning i henhold til forskriften. Varsel er gitt i henhold til plan- og bygningslovens § 12-8.
Det legges vekt på god dialog med berørte parter gjennom planprosessen.

Informasjonsmøte

Det blir avholdt et informasjonsmøte i forbindelse med varslingsperioden for direkte berørte naboer. Møtet vil foregå i lokalene til brannstasjonen 4. juni klokka 16. På møtet vil kommunen og plankonsulenten redegjøre for utbyggingsplanene, den videre planprosessen, samt svare på spørsmål fra berørte naboer.

Merknadsfrist 24. juni

Merknader og opplysninger som kan ha interesse for planarbeidet, skal sendes skriftlig til plankonsulent Aleksander Melleby Borg Pedersen på e-post aleksander.borg.pedersen@as-as.no, eller per telefon 41 10 17 63. Kopi av innspill sendes til Østre Toten kommune, bygg og eiendom.

Frist for merknad er 24. juni.

Relaterte linker:

 

Tetentunet – vedtatt plan

Østre Toten kommune har vedtatt reguleringsplan for Tetentunet. Planen legger til rette for utvikling av et nytt boligområde med mellom 14 og 27 boenheter nordøst for krysset Nylinna-Tetenvegen på Kraby.
Alle dokumentene i saken finner du her: Dokument 24/8613 - Vedtak av detaljreguleringsplan for Tetentunet - Østre Toten kommune
Kommunestyret sitt vedtak av planen kan påklages, jf. plan- og bygningsloven § 1-9. Eventuell klage skal være skriftlig, og sendes til: postmottak@ototen.no, eller Østre Toten kommune, Postboks 24, 2851 Lena.

Fristen for å sende inn klage på vedtaket er tre uker etter kunngjøringsdato. Kunngjøringsdato er onsdag 24. april.
 

Endring av reguleringsplan for Krabyskogen næringsområde

Varsel om oppstart/høring av planforslag.

Endringen innebærer ingen utvidelse av næringsområdet. De viktigste endringene består i å:

  • ta ut veg i vest, og endre arealet til næringsområde og blågrønn struktur
  • gjøre om del av grønnstruktur i nordvest til næringsområde og blågrønn struktur
  • oppdatere reguleringsplanen med hensyn til flom og overvann
  • sette tydeligere krav til opparbeiding og vedlikehold av åpne grøfter/vannveier inne på næringsområdet

Frist 8. mai

Vi ønsker din mening om planendringen senest 8. mai 2024.

Din tilbakemelding på planforslaget må være skriftlig. Du kan sende dette på e-post til postmottak@ototen.no, eller som brev til Østre Toten kommune, postboks 24, 2851 LENA.

Møte 25. april

Hvis du ønsker mer informasjon om planforslaget, er du velkommen til å møte oss på innbyggertorget på rådhuset torsdag 25. april mellom kl. 15 og 18.

Dersom det ikke kommer innvendinger i høringen, vil planendringen bli vedtatt etter forenklet prosess, jf. plan- og bygningslovens § 12-14.

Se dokumentene som tilhører planforslaget.

Landheim – vedtatt plan

Østre Toten kommune har vedtatt reguleringsplan for Landheim på Skreia. Planen legger til rette for en helhetlig utvikling av området, både eksisterende næringsområde og nytt avsatt område fra kommuneplanens arealdel. Alle dokumenter i saken finnes her Dokument 24/3471 - Reguleringsplan for Landheim - sluttbehandling - Østre Toten kommune (ototen.no).

Kommunestyret sitt vedtak av planen kan påklages, jf. plan- og bygningsloven § 1-9. Eventuell klage skal være skriftlig, og klagefristen er tre uker etter kunngjøringsdato.

Områdereguleringsplan for Kapp melkefabrikk – ny høring

Vi ønsker din mening om justering av reguleringsbestemmelsene i planforslaget innen 8. mai 2024.

Din mening kan sendes pr. e-post, postmottak@ototen.no, eller brev: Østre Toten kommune, P.b. 24, 2851 Lena.

Endringen består i å:

  • tillate inngjerding av næringseiendommene mellom Kveldsrovegen og Fabrikkvegen
  • ta ut rekkefølgetiltak om opparbeiding av ny avkjørsel og gangveg inntil hovedinngangen til Kapp Melkefabrikk før det kan bygges ny parkeringsplass inn mot Kveldsrovegen
  • ta ut rekkefølgekrav om tilsåing av parkeringsplassen til Kapp båthavn før ny parkeringsplass inn mot Kveldsrovegen kan tas i bruk

Mer informasjon om endringen finner du her.

Regulering av Lena nord – gi ditt innspill til planarbeidet

Planområdet ligger rett nord for Lena sentrum, mellom Alfstadvegen, Slettavegen og Labo. 

Det nye utbyggingsområdet grenser til eksisterende boligområde på Hegge, LePro og Toten folkehøgskole. Asplan Viak AS skal utarbeide reguleringsplanen for Østre Toten kommune.

Formålet med planen 

Formålet med plane er å utvikle et nytt byggeområde nord for Lena sentrum med bolig, bemannede omsorgsboliger og arealer for utvidelse av LePro, en kommunal vekstbedrift. Det foreligger en mulighetsstudie som ligger til grunn for dette planarbeidet, Mulighetsstudier (arcgis.com)

Informasjonsmøte 5. mars

Det holdes åpent informasjonsmøte hos LePro tirsdag 5. mars kl. 17.00. 

Vi ønsker dine innspill innen 3. april

Spørsmål og merknader kan rettes til Asplan Viak AS v/Marit Fjellro Løitegård
E-post: marit.loitegard@asplanviak.no
Mobil: 93 87 51 47
Adresse: Postboks 295, 2302 Hamar

Her finner du mer informasjon om planarbeidet: