Østre Toten kommune

Planer på høring

Høring av forslag til ny forskrift for vann- og avløpsgebyrer

Østre Toten kommune legger med dette forslag til ny vann- og avløpsforskrift ut på høring.

Frist for innsending av uttalelser er satt til 1. november 2022.

Høringssvar kan sendes på e-post, postmottak@ototen.no, eller pr. brev: Østre Toten kommune, Postboks 24, 2851 Lena.

Relaterte dokumenter:

Se saksframlegget i formannskapet 7. september 2022

Planen er også lagt ut i papirversjon på innbyggertorget på rådhuset.

Oppstart av privat detaljreguleringsplan – Sole terrasse

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for boligbebyggelse i form av eneboliger og rekkehus. Ønsket utbygging er i tråd med kommuneplanens arealdel som er avsatt til boligbebyggelse. I tillegg til eiendommene som skal tilrettelegges for ny bebyggelse er det tatt med noe tilleggsareal for adkomst og tilstrekkelig med frisikt langs Hågåavegen/Smitborgsvegen.

Skriftlige synspunkter som har betydning for arbeidene, kan sendes til MjøsPlan AS v/Gaute Fitje Sleire, Postboks 6, 2391 Moelv, Tlf: 919 07 614 e-post: gaute@mjosplan.no med kopi til postmottak@ototen.no.

Frist for å komme med merknader til varselet er 05.10.2022 

 

Relaterte dokumenter:

Varsel om oppstart områderegulering Nordlia

Det varsles oppstart til reguleringsplan for NO1 Nordlia. Hensikten med planarbeidet er å utarbeide en områdereguleringsplan for området vest for Nordli skole.

Planen skal:

  • Angi hvilken del av området som skal utbygges med boliger (frittliggende og konsentrert småhusbebyggelse).
  • Regulere ny tomt for bygging av ny Nordli kommunale barnehage.
  • Etablere nytt fortau langs Nordlivegen, mellom Mekketvegen i nord og Sveumsvegen i sør, slik det går frem av rekkefølgekrav i kommuneplanens arealdel.

Informasjonsmøte

Det legges vekt på god dialog med berørte parter gjennom planprosessen. Det inviteres med dette til et informasjonsmøte i forbindelse med varsel om oppstart. Sted: Nordli skole. Tid: 27. oktober 2022 kl. 18:00.

Varselbrev og plangrense finner du her:

Innspill til planarbeidet kan sendes til Feste Kapp AS v/ Hans Olav Egge på epost: hoe@feste.no. Eventuelt pr. post: Postboks 113, 2858 Kapp. Mottatte uttalelser eller eventuelle bemerkninger vil bli vurdert og eventuelt innarbeidet i planforslaget.