Østre Toten kommune

Planer på høring

Områdereguleringsplan for Kapp Melkefabrikk

Planforslaget legges ut på høring i to alternativer. Planen legger til rette for en videre utvikling av det historiske industrianlegget Kapp melkefabrikk med strandsone og uteområder, og tilrettelegging for utvikling av handel, lettere industri og tjenesteytende næringer.

Alternativ 1 innebærer en transformasjon av to næringseiendommer til boligformål og sentrumsformål.

Alternativ 2 åpner for at to av næringseiendommene enten kan videreutvikles til næringsformål eller transformeres til boligformål og sentrumsformål.

Begge alternativer tilrettelegger for videre utvikling av næringsområdet mellom Kveldsrovegen og Fabrikkvegen.

Alle er velkomne til Kokeriet på Kapp Melkefabrikk, 19. januar klokka 18-20 for å diskutere og få info om videre utvikling av området.

Se kart over området.

Les mer: Kapp Melkefabrikk - høring av reguleringsplan i to alternativer

Tilbakemeldinger må være skriftlige og sendt oss innen onsdag 8. februar. Enten på e-post til postmottak@ototen.no, eller i brev til: Østre Toten kommune, postboks 24, 2851 LENA.

Detaljreguleringsplan for Elisenfoss

Planen legger til rette for ny dagligvare med parkering og en oppstramming av trafikkarealer rundt eksisterende forretningsbygg.

Se kart over området.

Tilbakemeldinger må være skriftlige og sendt oss innen onsdag 8. februar. Enten på e-post til postmottak@ototen.no, eller i brev til: Østre Toten kommune, postboks 24, 2851 LENA.

Detaljreguleringsplan for Landheim

Planen legger til rette for en helhetlig utvikling av området, både eksisterende næringsområde og nytt avsatt område fra kommuneplanens arealdel.

Se kart over området.

Tilbakemeldinger må være skriftlige og sendt oss innen onsdag 8. februar. Enten på e-post til postmottak@ototen.no, eller i brev til: Østre Toten kommune, postboks 24, 2851 LENA.

Varsel om oppstart områderegulering Nordlia

Det varsles oppstart til reguleringsplan for NO1 Nordlia. Hensikten med planarbeidet er å utarbeide en områdereguleringsplan for området vest for Nordli skole.

Planen skal:

  • Angi hvilken del av området som skal utbygges med boliger (frittliggende og konsentrert småhusbebyggelse).
  • Regulere ny tomt for bygging av ny Nordli kommunale barnehage.
  • Etablere nytt fortau langs Nordlivegen, mellom Mekketvegen i nord og Sveumsvegen i sør, slik det går frem av rekkefølgekrav i kommuneplanens arealdel.

Informasjonsmøte

Det legges vekt på god dialog med berørte parter gjennom planprosessen. Det inviteres med dette til et informasjonsmøte i forbindelse med varsel om oppstart. Sted: Nordli skole. Tid: 27. oktober 2022 kl. 18:00.

Varselbrev og plangrense finner du her:

Innspill til planarbeidet kan sendes til Feste Kapp AS v/ Hans Olav Egge på epost: hoe@feste.no. Eventuelt pr. post: Postboks 113, 2858 Kapp. Mottatte uttalelser eller eventuelle bemerkninger vil bli vurdert og eventuelt innarbeidet i planforslaget.