Østre Toten kommune

Gravemelding

Alle som skal grave eller føre opp bygninger/konstruksjoner må melde/søke til ledningsportalen.no, slik at alle berørte parter blir varslet og slik at unødvendige ledningsbrudd/kabelbrudd unngås.

Maksimal saksbehandlingstid er 3 uker, jfr forvaltningsloven.

All nyetablering av ledningsnett er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven.
Det må derfor, i tillegg til gravemelding, søkes om godkjenning av tiltaket på skjema 5174 Søknad om tillatelse til tiltak. Denne søknaden sendes kommunen for behandling.

Den som utfører graving er ansvarlig for å skaffe seg nødvendig opplysninger om kabler, vann- og avløpsledninger, eller andre innretninger som ligger i grunnen. Opplysninger om dette gis ved behandling av gravemeldingen.
De anvisninger som blir gitt må følges for å unngå skader.

Rørleggerfirma/entreprenør som utfører arbeidet søker her:

Informasjon om abonnementsvilkår for vann og avløpstjenesten finner du her.
Vilkårene beskriver hvilke krav som stilles ved etablering/vedlikehold av ledningsnett og installasjoner og som abonnenter og entreprenører må følge.

Grøfter for vann- og avløpsnett

Grøftene skal utføres i henhold til Standard abonnementsvilkår for vann- og avløp Tekniske bestemmelser og som er nærmere beskrevet i VA-norm for Østre Toten kommune.

Hvis gravearbeidet og igjenfylling av grøften ikke blir utført så raskt som mulig eller på den måten Østre Toten kommune Vann og avløp forlanger, kan avdelingen utføre arbeidet for eiers regning.

Det er viktig at bygninger/installasjoner ikke blir bygd nærmere vann- og avløpsledninger enn 4 meter.

Erstatning ved skade

Om det oppstår skader fordi det ikke er søkt om godkjenning av gravingen, eller fordi gravingen er utført i strid med de anvisninger som er gitt, er den som graver pliktig til å betale reparasjon av skaden.

Artikkelliste