Østre Toten kommune

Oppmåling og klarlegging av grenser

Er det uklart hvor en eksisterende grense går, kan du som eier (hjemmelshaver) søke om å få dine grenser avklart, merket og målt. Hvis grensemerker for en tidligere oppmålt og koordinatbestemt grense er borte, kan du bestille ny grensepåvisning.

Hva er tinglyst på min eiendom? Hvor finner jeg informasjon?

Alle eiendommer har en grunnbok hvor alt som er tinglyst på eiendommen finnes. Eiendommene har et stiftelsesdokument (skylddeling/målebrev/matrikkelbrev) som sier hva som var grunnlaget for opprettelsen av eiendommen. Det er store variasjoner om hvordan og hvor nøyaktig grensene er beskrevet.

Det meste er nå tilgjengelig digitalt og kan søkes opp og bestilles. Relevante dokumenter tas med til oppmålingsforretningen.

Les mer på:

Her finner du også informasjon om hvor du skal henvende deg hvis du trenger veiledning.

Slik søker du

Bruk skjemaet Rekvisisjon av oppmålingsforretning og matrikkelføring – for saker etter matrikkelloven som ikke krever tillatelse etter plan- og bygningsloven

Der eier er et firma, bes det om at signaturene bekreftes med en firmaattest.

Vedlegg

Legg ved et kart som viser hvor på eiendommen du vil ha klarlagt eller påvist grensen.

Kommunen har kartløsning du kan bruke. 

Hvor sendes søknaden?

Skjema og kart og eventuell annen dokumentasjon sendes til kommunen på e-post eller via posten. 

Hva skjer når kommunen har mottatt søknaden?

Landmåler vil sjekke og godkjenne all innsendt dokumentasjon. Er noe uklart eller det mangler noe vil du bli kontaktet.

Alle berørte parter blir varslet om oppmålingsforretning og grensene blir avklart, merket og målt. Det som kan klarlegge en grense er en kombinasjon av merker i marka, dokumentasjon om eiendommene og enighet mellom partene.

Hvor lang tid tar det før jeg blir varslet om oppmålingsforretning?

Jamfør matrikkellova har kommunen en frist på 16 uker fra innsendt søknad er registrert til saken skal være ferdig registrert i Norges offisielle eiendomsregister, matrikkelen. Sakene blir tatt fortløpende og i den rekkefølge de kommer inn til kommunen, så langt det er praktisk mulig.

Hva koster det?

Kostnader er basert på selvkostprinsippet og blir vedtatt av kommunestyret.

Et eksempel: For en vanlig boligeiendom med fire hjørnepunkter vil det koste  10 081 kroner for oppmåling, nye grensemerker og nytt matrikkelbrev.

Se punkt 1.5.1 og 1.5.2 i gebyrregulativet for matrikkelloven.

Lover og forskrifter som omhandler temaet klarlegging av eksisterende grense, kan du lese om ved å følge disse lenkene:

Vær oppmerksom på den lokale forskriften for oppmålingsarbeider i vinterhalvåret

§ 1. Fristen på 16 uker for gjennomføring av oppmålingsforretning (jf. matrikkelforskriften § 18 pkt. 1) skal ikke gjelde i månedene november, desember, januar, februar og mars.

Margaret Mauset
Ingeniør
E-post
Telefon 94 14 68 47
Mobil 94 14 68 47