Østre Toten kommune

Grensejustering

Endring av grenser mellom to naboeiendommer kan gjøres ved enten en grensejustering eller ved en arealoverføring, avhengig av størrelsen på og verdien av endringen. Det er strenge vilkår for å bruke denne metoden for å endre areal på eiendommer.

Kriterier for grensejustering

Arealet mellom to eiendommer kan økes eller reduseres med inntil 5 prosent, men maksimalt 500 m².

Ingen av eiendommene kan avgi ett areal som overstiger 20 % av eiendommens areal før justeringen (80% av eiendommens areal må ligge i «ro»).

Eiendommenes verdi kan ikke reduseres eller økes med mer enn folketrygdens grunnbeløp (1G).

Arealene som berøres av grensejusteringen må være regulert til samme formål. Grensejustering mellom areal mellom ulike formål (f.eks. vei-bolig, bolig-landbruk) krever søknad etter plan- og bygningsloven og eventuelt jordloven.

Ønsker du større endringer må du søke om arealoverføring – eller fradeling av egen parsell som senere skal sammenslås. En arealoverføring krever samme søknadsbehandling som deling av eiendom.

Ved arealoverføring utløses også krav om dokumentavgift til staten. Før en arealoverføring kan gjennomføres må du som søker avklare med banken eller kredittinstitusjonen som har pant eller pengeheftelser i eiendommen din, at en arealoverføring er mulig. Les mer om arealoverføring ved fradeling her: Deling av eiendom og arealoverføring - Østre Toten kommune (ostre-toten.kommune.no)

Slik søker du 

Fyll ut skjemaet Rekvisisjon om oppmåling.

Både eier (hjemmelshaver) av den eiendommen som avgir og den som mottar areal må skrive under på søknaden.

Der eier er et firma, bes det om at signaturene bekreftes med en firmaattest.

Vedlegg

Legg ved et kart som viser eksisterende grenser og ny/ønsket grense. Det er viktig at arealmålet er nøyaktig.

Kommunen har kartløsninger du kan bruke

Skjøte/avtale

Det benyttes ikke skjøte ved grensejustering, men partene må underskrive på en avtale om grensejustering i forbindelse med at oppmålingsforretningen gjennomføres. Der føres det eksakte arealet som ble justert i m2 inn, og i tillegg en verdivurdering av arealet. Landmåler tar med skjemaet til forretningen for utfylling.

Hvor sendes søknaden

Skjema og kart og eventuell annen dokumentasjon sendes kommunen på e-post eller via posten. 

Hva skjer når kommunen har mottatt søknaden?

Kommunen vil vurdere om kriteriene for grensejustering er oppfylt. Når søknaden er komplett og godkjent vil partene bli kalt inn til oppmålingsforretning, der de nye grensene måles inn og grensemerker blir satt ned i marka. Er noe uklart eller det mangler noe vil du bli kontaktet.

Alle berørte parter blir innkalt til oppmålingsforretning og grensene blir avklart, merket og målt. Når grensejusteringen er gjennomført og grensene er lagt inn i kartet, sendes nytt matrikkelbrev til de berørte parter.

Hvor lang tid tar det før jeg blir varslet om oppmålingsforretning?

Jamfør matrikkellova har kommunen en frist på 16 uker fra innsendt søknad er registrert til saken skal være ferdig registrert i Norges offisielle eiendomsregister, matrikkelen. Sakene blir tatt fortløpende og i den rekkefølge de kommer inn til kommunen, så langt det er praktisk mulig.

Hva koster det? 

Kostnader er basert på selvkostprinsippet og blir vedtatt av kommunestyret.

Vær oppmerksom på at der arealet må avklares før grensejusteringen kan gjennomføres, tilkommer gebyr etter pkt 1.5.2 i gebyrregulativet.

Se punkt 1.3 og eventuelt 1.5.2 i gebyrregulativet for matrikkelloven.

Lover og forskrifter som omhandler temaet grensejustering, kan du lese om ved å følge disse lenkene:

Matrikkelforskriften §34: https://lovdata.no/forskrift/2009-06-26-864/§34

Matrikkellova §16: https://lovdata.no/lov/2005-06-17-101/§16

Jordlova §12: https://lovdata.no/lov/1995-05-12-23/§12

Vær oppmerksom på den lokale forskriften for oppmålingsarbeider i vinterhalvåret

§ 1. Fristen på 16 uker for gjennomføring av oppmålingsforretning (jf. matrikkelforskriften § 18 pkt. 1) skal ikke gjelde i månedene november, desember, januar, februar og mars.

Margaret Mauset
Ingeniør
E-post
Telefon 94 14 68 47
Mobil 94 14 68 47