Østre Toten kommune

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Veiledninger, forskrifter, skjemaer m.m.

Byggesaksblanketter:

Her finner du alle blanketter og skjemaer til manuell utfylling av byggesøknader.

Se DiBK - https://dibk.no/saksbehandling/byggsok/Byggesaksblanketter/

Åtte steg fra idé til ferdig søknad:

Skal du bygge for første gang? Få oversikt over hva du må finne ut før du kan sette i gang.

Se DiBK - https://dibk.no/verktoy-og-veivisere/atte-steg-fra-ide-til-ferdig-soknad/

Nye nettbaserte tjenester for byggsøknader:

Se DiBK - https://dibk.no/verktoy-og-veivisere/andre-fagomrader/fellestjenester-bygg/tjenestene/

Byggesaksforskriften (SAK10):

Se DiBK - Byggesaksforskriften (SAK10) med veiledning - Direktoratet for byggkvalitet (dibk.no)

Byggteknisk forskrift (TEK17):

Se DiBK - Byggteknisk forskrift (TEK17) med veiledning - Direktoratet for byggkvalitet (dibk.no)

Anneks

Anneks er et eget frittstående bygg i tilknytning til hus eller hytte. Eksempler på dette kan være at man har et anneks som ekstra soverom, slik at flere personer skal kunne overnatte på en bolig- eller fritidseiendom for kortere periode.

Definisjonen som blir brukt i bygningsteknisk litteratur er at anneks er "en egen bygning med ekstra soverom til hovedenheten. En forutsetning for at bygningen skal kunne godkjennes som anneks til bolig eller fritidsbolig vil være at den ikke representerer en egen bruksenhet, det vil si at den ikke skal inneholde rom som gjør at bygningen kan defineres som en egen bruksenhet. Et anneks kan derav ikke ha installert vann og avløp og inneha funksjonene bad og kjøkken."

Ettersom anneks skal være et tilleggssoverom til hovedbygningen, må eiendommen være bebygd med bolig eller fritidsbolig før du kan oppføre anneks.

Bruksendring og utleie

Kommunen opplever at det er mye forvirring omkring utleie av hybler med hensyn til søknadsplikt.

Det er ikke søknadspliktig å leie ut. Man har full anledning til å leie ut akkurat så stor del av egen bolig som man selv ønsker.

Men det er søknadspliktig å ta i bruk byggverk eller deler av byggverk til annet enn det som følger av tillatelse eller lovlig etablert bruk. Videre er det søknadspliktig å legge til rette for annen bruk enn det som det allerede er gitt tillatelse til.

Det er også søknadspliktig å ta tilleggsdel i bruk som hoveddel eller omvendt.

I hoveddel inngår oppholdsrom, soverom, kjøkken, bad, toalett, vaskerom, badstue, trimrom, rom for svømmebasseng, vindfang, entre, vinterhager og rom for kommunikasjon, inklusiv trapp mellom rom som nevnt her. I tilleggsdel som kan bruksendres inngår boder og oppbevaringsrom, garasje, fyrrom, søppelrom, tekniske rom og rom for kommunikasjon, inklusiv trapp mellom rom som nevnt her.

Dette betyr at du må søke om bruksendring dersom du ønsker å ta f.eks. bodareal eller disponible rom i kjeller eller på loft i bruk som hybler eller ekstra soverom. Det er det samlete tiltaket som avgjør om du kan søke selv,- eller om et ansvarlig foretak må søke for deg.

Forutsetninger for å søke selv

  • Bruksendringen må foregå innenfor samme bruksenhet og tilleggsdelen skal ligge i direkte tilknytning til hoveddelen. 
    Dette innebærer at dersom du vil bruksendre kjelleren, men ønsker å fjerne den interne trappen, må et ansvarlig foretak søke for deg. Du kan ikke bruksendre en frittliggende garasje til boligformål. Du kan heller ikke søke selv om å bruksendre rom i en flermannsbolig /blokk, som du må benytte fellesarealer for å komme til.

Du kan ikke søke selv dersom

  • Endringen innebærer etablering av ny boenhet
  • Endringen medfører brudd på- eller hulltaking av- branncelle i bygninger med flere bruksenheter
  • Endringen medfører inngrep i bærende konstruksjon
  • Endringen går fra bolig til kontor, kontor til verksted, butikk til kafé og lignende.

Dette er endringer som krever søknad med ansvarlig foretak.

Se også: