Østre Toten kommune

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Skogfond

Formålet med skogfondsordningen er å stimulere til investering i bærekraftig skogbruk.

Kommunens retningslinjer for nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK) (PDF, 465 kB).

Lenker:

Innbetaling og bruk

Ved salg av tømmer skal det settes av 4 til 40 % av tømmerets bruttoverdi til skogfond. Skogfond kan med 85 % skattefordel brukes til en del tiltak i skogen. For de fleste går det meste til planting og ungskogpleie. Skogfond kan også dekke forhåndsgodkjente utgifter til veier (ikke vedlikehold av traktorveier) og en rekke tiltak jfr. §11 i Forskrift om skogfond o.a.. Tiltak og kostnad skal være skogbruksfaglig, økonomisk og økologisk forsvarlig.

Utbetaling av skogfond

Skogeier får utbetalt skogfond ved å sende datert og undertegnet krav til landbrukskontoret. Kostnadsdokumentasjon, stedshenvisning og arealanslag/mengdeangivelse må gis. Presiser hvem utbetalingen skal til og om mva. skal utbetales. Ved samtidig søknad om tilskudd til skogkulturtiltak må Landbruksdirektoratets skjema LDIR-909 eller skogfondsystemet via Altinn benyttes.

 

Eget arbeid

Skogeier som selv utfører tiltak kan ta ut godtgjørelse for arbeidet fra skogfondet.

Maksimale kostnader pr. daa/lm på enkelte tiltak:

  • Ungskogpleie kr 600,- pr. daa
  • Markberedning kr 500,- pr. daa
  • Grøfte- og bekkerens, suppleringsgrøfting og nygrøfting kr 35,- pr. lm
  • Kunstig kvisting kr 500,- pr. daa

 

Stedshenvisning

Ved anmodning om utbetaling skal det gis en utvetydig stedshenvisning for de utførte tiltakene, for eksempel bestandsnummer fra skogbruksplan eller et kartvedlegg i relevant målestokk med markering av sted for tiltak.

Arealanslag/mengdeangivelse

Ved krav om utbetaling av skogfond må det derfor angis areal for utførte tiltak. Grøfterens og veiarbeider angis i lengde (meter). Areal for hele bestand finnes i skogbruksplanen. Areal og lengde kan enkelt måles i Østre Toten kommunenes kartportal og NIBIOs kartportaler Gårdskart og Kilden

Merverdiavgift

Mva kan dekkes med skogfond, men gir ikke skattefordel. Dersom mva ikke er nevnt i krav om utbetaling av skogfond, følger vi følgende hovedregler:

  1. Dersom faktura bes refundert til skogeier, utbetales beløpet eksklusive mva.,
  2. Dersom faktura bes betalt til utsteder, utbetales beløpet inklusiv mva dersom skogeier ønsker det.

Tynning

Underskudd ved tynning kan dekkes med skogfond og gir skattefordel. Ved krav om utbetaling av skogfond for underskudd ved tynning skal det følge et oppsett over utgifter og inntekter. Kostnader til forhåndsrydding før tynning kan også dekkes med skogfond.

Landbruksvei

Kostnader knyttet til nybygging, ombygging og standardheving av skogsveier kan etter forhåndsgodkjenning dekkes av skogfond. Det samme gjelder kostnader over 4 kr/m til vedlikehold av skogsbilveier. Vedlikehold av traktorveier er det ikke anledning til å dekke med skogfond. Skogfond kan, uten forhåndsgodkjenning, brukes til å dekke årlig vedlikehold av skogsbilveier inntil 4 kr/m.

Kostnader til tiltak på gårdsveier og andre veier som brukes til andre formål i tillegg til skogbruk, oftest jordbruk og bolig, kan dekkes med skogfond utfra den forholdsmessige økonomiske nytten skogbruket har i veien.

Kostnaden som dekkes av skogfond må være forsvarlig sett i forhold til nytten tiltakene gir for skogbruket.

Les mer om landbruksveg her.

Skogfond kan ikke brukes til:

  • Kjøp av maskiner, redskap og utstyr
  • Utgifter ifbm terreng- og veiskader etter hogst.
  • Vedlikehold av traktorveier

Skogfond kan ikke brukes til kjøp av maskiner, redskap og utstyr, f.eks. motorsag, motorryddesag, verneutstyr, planteredskap, kvistsag/-napper, tømmerhenger, kantklipper og veiskrape.

Oppretting av terreng- eller veiskader som følge av hogst og utkjøring anses som driftsutgifter, og kan ikke dekkes med skogfond. Avtal med entreprenør hvem som tar kostnaden for oppretting når driftskontrakten skrives.

Skogfond kan ikke brukes til å dekke kostnader med vedlikehold av traktorveier. Skogfond kan imidlertid brukes til kostnader med opprusting av traktorvei til høyere veiklasse etter forhåndsgodkjenning fra landbrukskontoret.

Se også Om skogfond - Landbruksdirektoratet.

 

Frist

Krav om utbetaling fra skogfond skal sendes landbrukskontoret senest innen kalenderåret etter at investeringen ble gjort.

Frist for innmelding av krav for registrering i skogfondsregnskapet og utbetaling inneværende år er 1. desember.

Skogfond på nett

Via AltInn kan skogeier melde inn tiltak, og se saldo og detaljer for egen skogfondskonto tilbake til 1991 (avvirkning, tiltak, kr., m3, areal, mm).

Renter

Rentemidlene i Østre Toten administreres av landbrukskontoret. Budsjettforslag lages i samråd med kontaktutvalget for skog, og budsjett fastsettes av Statsforvalteren.

Lenker:

Åse Marit Skjølås
Skogbrukssjef
E-post
Telefon 46 84 47 31