Østre Toten kommune

Skogsbilveger

Nybygging og ombygging av landbruksveier er søknadspliktig og behandles av landbrukskontoret. 

Landbruksveiforskriften (Forskrift om planlegging og godkjenning av veier for landbruksformål) regulerer bygging og ombygging av veier med hovedformål landbruk (skogbruk, jordbruk, landbruksbygg o.l.). Veibygging til andre formål (hytte, hus, annen næring, friluftsliv) behandles etter plan- og bygningsloven.

Oppgradering/utbedring av landbruksvei til bedre veiklasse i henhold til “Normaler for landbruksveier”, for eksempel fra enkel traktorvei til helårstraktorvei, eller fra traktorvei til bilveg, er søknadspliktig. 

Hvordan søker du?

Søknadsskjema LDIR – 902 søknad om bygging av landbruksvei fylles ut  og sendes til Østre Toten kommunes landbrukskontor.

Viktige vedlegg er:

  • Kart over tiltaket
  • Godkjenning av avkjørsel fra veimyndighetene
  • Byggeplan

Søknaden skal være godkjent før du starter arbeidet.

Noen ganger blir likevel veger bygd uten at det er søkt om tillatelse eller at godkjenning er gitt på forhånd.

Landbruks- og matdepartementet har vurdert hvordan kommunene skal håndtere søknader om tillatelse som kommer etter at vegen er bygd/endret/oppgradert. Konklusjonen er at kommunene ikke kan godkjenne slike søknader etter forskrift om landbruksveger.

Hvis du ikke har fått godkjennelse før vegen er bygd eller forbedret, må du søke i etterkant for å gjøre tiltaket lovlig. Du må da søke etter plan- og bygningsloven. 

Dette medfører at du må betale gebyr for saksbehandling. Saken kan også bli fulgt opp som ulovlig, og du kan bli pålagt å betale ulovlighetsgebyr. Hvis søknaden ikke blir godkjent, kan du bli pålagt å fjerne vegen og gjenopprette terrenget til sin opprinnelige tilstand. 

Skogfond

Kostnader knyttet til nybygging, ombygging og standardheving av skogsveier kan etter forhåndsgodkjenning dekkes av skogfond. Det samme gjelder kostnader over 4 kr/m til vedlikehold av skogsbilveier. Vedlikehold av traktorveier er det ikke anledning til å dekke med skogfond. Skogfond kan, uten forhåndsgodkjenning, brukes til å dekke årlig vedlikehold av skogsbilveier inntil 4 kr/m.

Kostnader til tiltak på gårdsveier og andre veier som brukes til andre formål i tillegg til skogbruk, oftest jordbruk og bolig, kan dekkes med skogfond utfra den forholdsmessige økonomiske nytten skogbruket har i veien.

Kostnaden som dekkes av skogfond må være forsvarlig sett i forhold til nytten tiltakene gir for skogbruket.

Les mer om bruk av skogfond

Tilskudd til skogsbilveger

Fra 2020 er det kommunen som behandler tilskudd til nybygging og ombygging av skogsbilveger etter retningslinjer utarbeidet i kommunene Vestre Toten og Østre Toten. Søknaden sendes til landbrukskontoret på søknadsskjema LDIR – 903 Søknad om tilskudd til vegbygging.

Mer informasjon om ordningen.

Nyttige lenker

Åse Marit Skjølås
Skogbrukssjef
E-post
Telefon 46 84 47 31