Østre Toten kommune

Plantekjøp/planting, gjødsling, ungskogpleie, markberedning, kunstig kvisting, grøfterensk i skog

Tilskudd til skogkultur i Østre Toten

I 2024 gis det inntil 35 % tilskudd til ungskogpleie, og inntil 30 % tilskudd til markberedning, stammekvisting og grøfterensk i skog.

Alle tilskudd godskrives skogfondskonto etter 1. desember. Dersom tildelte midler blir oppbrukt, vil tilskuddssatsen/-beløpet reduseres i samsvar med kommunens retningslinjer slik at alle som søker får tilskudd.

Maks tilskudd pr. tiltak inntil 1. desember:

  • Ungskogpleie og markberedning pr. eiendom settes til 75 000 kroner.
  • Grøfterensk pr. eiendom settes til 40 000 kroner.
  • Kunstig kvisting pr. eiendom settes til 30 000 kroner.

Søknad kan sendes senest året etter at arbeidet er utført, men vil da komme inn under de vilkår for tilskudd som gjelder det året. Frist for søknad om tilskudd til skogkulturtiltak er 1. desember.

Hovedregel for tilskudd til skogkultur er at tiltakene må være skogbruksfaglig, økonomisk og miljømessig forsvarlig utført.

Se vår side om skogfond med blant annet tips til utforming av søknad (stedshenvisning, verdisetting av eget arbeid og mer).

Skjema og regelverk:

 

Tilskudd til tettere planting og gjødsling av skog som klimatiltak

Informasjon om tilskudd til tettere planting finner du på Landbruksdirektoratets sider om tilskuddsordningen “Tettere planting som klimatiltak”.

Informasjon om tilskudd til gjødsling av skog finner du på Landbruksdirektoratets sider om tilskuddsordningen “Gjødsling av skog”.

Tilskudd til bygging av skogsbilveier og til drift med hest

Statsforvalteren får tildelt midler hvert år som fordeles til disponering i kommunene. Denne disponering gjøres blant annet ut fra behov i den enkelte kommune. Informasjon kommunen sitter på av søknader om vegbygging legges til grunn for behovet det enkelte året. Det er derfor viktig å søke i god tid før en planlegger å starte med skogsbilvegbygging eller opprusting, dersom du ønsker tilskudd til byggingen/ opprustingen. I kommunens retningslinjer har vi satt frist for å søke for neste år til 15. oktober.

Mer informasjon om tilskudd i skogbruket

Åse Marit Skjølås
Skogbrukssjef
E-post
Telefon 46 84 47 31