Østre Toten kommune

Informasjon om koronasituasjonen

Korttidsopphold

Korttidsopphold er et tidsbegrenset tilbud for å imøtekomme behov for heldøgns bistand og omsorg med målrettet oppfølging slik at bruker skal kunne bo lengst mulig i eget hjem.

Hvem kan søke 

Du kan søke om korttidsopphold på sykehjem hvis du for eksempel trenger opptrening etter sykdom eller nærmere utredning. Det skilles mellom tre typer av korttidsopphold.

Kriterier/vilkår

  • Søkeren må bo eller oppholde seg i kommunen.
  • Underskrevet søknad med relevante legeopplysninger, samt hensikten for oppholdet, må foreligge fra søker, evt. med hjelp fra fullmektig eller verge.
  • Behov begrunnes ut fra medisinske og funksjonsbeskrivende behov for opphold hvor en eller flere forhold må være tilstede.
  • Andre aktuelle hjelpe- og tilretteleggingstiltak i hjemmet må være vurdert og/ eller utprøvd.
  • Søker har i en periode behov for døgnkontinuerlig bistand/ tilsyn.
  • Søkeren har behov for utredning/ vurdering i forhold til sitt pleie- og bistandsbehov og/eller rehabiliteringspotensial.

Slik søker du 

Du må fylle ut dette elektroniske søknadskjemaet for helse- og omsorgstjenester. Dersom du av ulike årsaker ikke får fylt ut elektronisk, ta kontakt med servicetorget eller Tildelingsenheten.

Egenbetaling

Kommunen krever egenbetaling i hht. Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 16.12.11. Betalingssatsene framgår av Østre Toten kommunes egenandeler og priser.       

 

Adresse

Østre Toten kommune

Tildelingsenheten

Postboks 24, 2850 Lena