Østre Toten kommune

Priser/gebyrer - helsevern og sosial omsorg

Husleie omsorgsboliger - per måned

Omsorgsbolig Pris
Fjellvoll - 40 kvm., to rom u/strøm 8288,-
Fjellvoll - Fjellstua leil. nr. 1 (34 kvm. 1. og 2. etg.) 8022,-
Fjellvoll - Fjellstua leil. nr. 3 og 4 (36,9 kvm. 1. og 2. etg. 8485,-
Fjellvoll - Fjellstua leil nr. 2 (28,3 kvm. 1. og 2. etg. 7580,-
Fjellvoll - Bokollektiv med mulighet for heldøgns tjenester * 5474,-

*Utgår med avvikling av heldøgns drift.

Øvrige utleiepriser ved Fjellvoll vurderes når innhold er avklart og oppgradering ferdigstilt.

Korttidsopphold

Grunnlag Pris
Korttidsopphold per døgn - makssats fastsatt av staten 180,-

 

Dagplass
Grunnlag Pris
Brukerbetaling dagplass - per dag 199,-
Dag-/nattopphold - makssats fastsatt av staten 100,-

 

Vederlagsberegning for opphold i institusjon
Fribeløp for beregning av vederlag i institusjon 9100,-

Egenbetaling for langtids- og korttidsopphold i over 60 døgn blir regnet ut med bakgrunn i din inntekt og personlige økonomiske forhold.

 

Hjemmetjenester

Brukerbetaling hjemmetjenester - per mnd. (G = Grunnbeløpet i folketrygden) Pris
Relatert link: Grunnbeløpet i folketrygden
Inntekt inntil 2 G (sats fastsatt i forskrifter fra Sosial- og helsedept.) 215,-
Inntekt 2-3 G  1519,-
Inntekt 3-4 G   2469,-
Inntekt 4-5 G  3265,-
Inntekt 5 G 4158-
Timepris ved selvkost 571,-
Hjemmesykepleie Gratis

 

Trygghetsalarm
Abonnement trygghetsalarm - per mnd. Pris
Kommunal 271,-
Ekstra alarmstykke (aktuelt for for eksempel ektefeller) 208,-

 

Mat
Grunnlag Pris
Middag u/suppe/dessert for øvrige (ansatte, besøkende o.l.)**  
Full kost – matabonnement* 4972,-
Matabonnement - kun middag*  

*Utgår med avvikling av heldøgnsdrift ved Fjellvoll.
**Utgår, matombringing opphørt, salg over disk prisfastsettes av kjøkken som en del av kafètilbudet.

Diverse
Grunnlag Pris
Vask av tøy per mnd. * 476,-
Etableringsgebyr startlån/boligtilskudd  4083,-

*Utgår med avvikling av heldøgnsdrift ved Fjellvoll