Østre Toten kommune

Labo

Labo har 111 sykehjemsplasser fordelt på fire avdelinger.

Sykehjemstilbudet ved Labo er fordelt på 48 plasser for personer med demens, 26 langtidsplasser for somatikk og 36 korttidsplasser (inkludert 2 KAD-plasser).

Fokusområder er brukermedvirkning og personsentrert omsorg, og Labo er sertifisert som livsgledehjem. Livsgledehjem er et systemverktøy for ivaretakelse av psykososiale behov for beboere.

I tillegg til sykehjemsdrift, omfatter Labo dag- og aktivitetstilbud, kjøkken, hjemmetjenester og fysio- og ergoterapitjenester.

Måltidene for pasienter

Hverdager/søndager: Frokost kl. 09.00, lunsj kl. 12.00, middag kl. 15.30 og kveldsmat kl. 19.00.
Lørdager: Frokost kl. 09.00, lunsj kl. 13.00, kaffemåltid kl. 16.00 og kveldsrett kl. 18.00.

Pengegaver

Fra tid til annen er vi så heldige å motta pengegaver. Det er opprettet gavekasse som den respektive enhetsleder tar ansvar for. Kommunens regnskapsavdeling fører løpende oversikt, og sørger for at saldo ved årsslutt overføres bundet fond. Pengegaver brukes i tråd med givers ønske, dersom dette er oppgitt. 

Dersom ønsket formål ikke er oppgitt, brukes midlene til det som vurderes å være til det beste for avdelingen.

Åpningstider

Resepsjon

Mandag til fredag

08:00 - 15:30

Telefon resepsjon

91 30 90 08

Adresse

Labo

Slettavegen 54

2850 Lena 

 

Direkte til avdelingene

Avdeling 1 – demens: 90 41 68 62

Avdeling 2 – demens: 90 61 29 97

Avdeling 3 – korttid: 90 68 17 66

Avdeling 4 – langtid: 90 26 01 39

Kjøkken: 91 70 43 28

Dagsenter – plan 0: 95 76 59 63

Dagsenter – plan 1: 97 11 87 65