Østre Toten kommune

Barnehageopptak

Det er samordnet opptak for alle kommunale og private barnehager i Østre Toten kommune. Her finner du mer informasjon og søknadsskjema. Søknadsfrist: 1. mars.

Labo

Labo har 111 sykehjemsplasser fordelt på fire avdelinger.

Sykehjemstilbudet ved Labo er fordelt på 48 plasser for personer med demens, 26 langtidsplasser for somatikk og 36 korttidsplasser (inkludert 2 KAD-plasser).

Fokusområder er brukermedvirkning og personsentrert omsorg, og Labo er sertifisert som livsgledehjem. Livsgledehjem er et systemverktøy for ivaretakelse av psykososiale behov for beboere.

I tillegg til sykehjemsdrift omfatter Labo dag- og aktivitetstilbud, kjøkken, hjemmetjenester, rus- og psykiatritjenester, rask psykisk helsehjelp. Frisklivssentral og fysio- og ergoterapitjenester.

Måltidene for pasienter

Hverdager/søndager: Frokost kl. 09.00, lunsj kl. 12.00, middag kl. 15.30 og kveldsmat kl. 19.00.
Lørdager: Frokost kl. 09.00, lunsj kl. 13.00, kaffemåltid kl. 16.00 og kveldsrett kl. 18.00.

Pengegaver

Fra tid til annen er vi så heldige å motta pengegaver. Det er opprettet gavekasse som den respektive enhetsleder tar ansvar for. Kommunens regnskapsavdeling fører løpende oversikt, og sørger for at saldo ved årsslutt overføres bundet fond. Pengegaver brukes i tråd med givers ønske, dersom dette er oppgitt. 

Dersom ønsket formål ikke er oppgitt, brukes midlene til det som vurderes å være til det beste for avdelingen.

Åpningstider

Resepsjon

Mandag til fredag

08:00 - 15:30

Telefon resepsjon

91 30 90 08

Adresse

Labo

Slettavegen 54

2850 Lena 

 

Direkte til avdelingene

Avdeling 1 demens: 90 41 68 62

Avdeling 2  demens: 90 61 29 97

Avdeling 3 korttid: 90 68 17 66

Avdeling 4 langtid: 90 26 01 39

Kjøkken: 91 70 43 28

Dagsenter plan 0: 95 76 59 63

Dagsenter plan 1: 97 11 87 65