Østre Toten kommune

Informasjon om koronasituasjonen

Omsorgsbolig

Hva er omsorgsbolig? 

Omsorgsbolig er en bolig som er tilpasset orienterings- og bevegelseshemmede og fysisk tilrettelagt slik at beboerne etter behov kan motta heldøgns pleie og omsorg.  Østre Toten kommune har også samlokaliserte omsorgsboliger for funksjonshemmede.

Hvem kan søke?

Personer med et pleie og omsorgsbehov, eller behov for tett oppfølging av rus/psykiatritjenester/miljøarbeidertjenester

Kriterier/vilkår 

  • Søkers egen bolig må være vurdert som ikke egnet for tilrettelegging til livsløpsstandard.
  • Søker må ha et pleie og omsorgsbehov, eller behov for tett oppfølging av rus/psykiatritjenester/miljøarbeidertjenester.
  • Søker må være bosatt i Østre Toten kommune og ha som hovedregel en botid på 3 år.
  • Søkers økonomi kan bli vektlagt/søker mulighet  til å kjøpe egen bolig
  • Ektefelle/samboer kan bo på samme adresse. Dersom behov for omsorgsbolig opphører, må gjenværende ektefelle/samboer flytte ut fra boligen hvis han/hun ikke kvalifiserer til denne type bolig.

Hva koster det?

Slik søker du

Du må fylle ut elektronisk elektronisk søknadskjema for helse- og omsorgstjenester. Dersom du av ulike årsaker ikke har mulighet til å fylle ut elektronisk søknadsskjema, ta kontakt med Servicetorget eller Tildelingsenheten.

Dokumentasjon som må følge søknad 

  • Inntektopplysninger