Østre Toten kommune

Hvorfor har vi barneverntjeneste?

Barneverntjenesten skal bidra til at hvert enkelt barn har gode oppvekstsvilkår og får den personlige kontakt og trygghet som det trenger etter sin alder og utvikling. Hovedfokuset skal alltid være barnets beste.

Barneverntjenesten skal kartlegge barns behov, og eventuelt tilby hjelpetiltak som bidrar til at barn og foreldre får nødvendig bistand når det trengs. Mange ganger jobbes det tverrfaglig slik at hver enkelt familie får den hjelpen de har behov for. Eksempler på instanser som barneverntjenesten samarbeider med kan være helsestasjonstjenesten, skoler, barnehager, PPT, BUP, familievernkontoret, politiet, krisesenteret.