Østre Toten kommune

Velkommen til barneverntjenestens nettsider!

I Norge er oppdragelse og omsorg for barn først og fremst foreldres eller foresattes ansvar. Noen ganger kan familier trenge hjelp fordi de har havnet i en vanskelig livssituasjon som påvirker barn og unges trygghet, og omsorgen i hjemmet. I slike tilfeller har barneverntjenesten  ansvar for å hjelpe. Barneverntjenesten kan bistå i korte eller lengre perioder. 

Hva er vi opptatt av?

 • Å snakke med foreldrene, med barna/ ungdommene
 • Barnets beste
 • Samarbeid og åpenhet
 • Støtte familien slik at de klarer seg selv
 • Å gi god hjelp til rett tid
 • Taushetsplikt
 • Samarbeid med andre instanser 

Hvordan jobber vi?

Melding om bekymring

 • Alle som er bekymret for et barn kan sende melding til barneverntjenesten enten skriftlig eller ved å ringe.  Foreldre, barn og ungdom kan også selv ta kontakt med oss.  Offentlige instanser har meldeplikt dersom de er bekymret for barns omsorgssituasjon.
 • Barneverntjenesten har en ukes frist på å avklare om meldingen henlegges eller om det iverksettes undersøkelse for å finne ut mer om forholdene rundt barnet.

Undersøkelse

 • Barneverntjenesten plikter å undersøke de forhold som fremkommer i bekymringsmeldingen i samarbeid med barnets foresatte. Målet med undersøkelsen er å vurdere barnets omsorgssituasjon og familiens behov for hjelpetiltak. Undersøkelsen består av samtaler, innhenting av informasjon og hjemmebesøk.
 • Undersøkelsen skal gjennomføres så raskt som mulig senest i løpet av 3 måneder – i spesielle tilfeller kan den utvides med inntil 3 måneder.
 • Undersøkelsen kan konkludere med henleggelse eller hjelpetiltak, som veiledning. 

Hjelpetiltak

 • Det mest brukte hjelpetiltaket er veiledning. Fordi de foresatte er de mest sentrale personene i barnets liv, rettes veiledningen i hovedsak mot dem.  Veiledning kan også omfatte et samarbeid med barnehage eller skole, og det kan opprettes tverrfaglige grupper i samarbeide med foresatte.
 • Andre typer hjelpetiltak kan være familieråd, miljøterapi, besøkshjem, økonomisk støtte til fritidsaktiviteter eller barnehage/SFO. Alle hjelpetiltak evalueres i samarbeid med foreldrene og ungdommen.
 • Samarbeid med foresatte er viktig. Hjelpetiltak er i utgangspunktet frivillig, dvs at foresatte kan velge å takke nei. Loven gir barneverntjenesten adgang til å iverksette ny undersøkelse uten ny melding etter 6 mndr, dersom foresatte takker nei til hjelpetiltak.
 • I stort sett alle saker (ca. 95 %) jobber barneverntjenesten for å bedre hjemmeforholdene slik at barnet kan bli boende hjemme. Barneverntjenesten ønsker at barnet skal bli i sitt miljø sammen med sin familie. Unntaksvis kan barneverntjenesten fremme sak til Fylkesnemnda om flytting barnet utenfor hjemmet.