Østre Toten kommune

Tilskudd til inkludering av barn og unge 2024

Bufdir lyser ut tilskuddsmidler med forbehold om Stortingets endelige budsjettvedtak.

Tilskudd kan tildeles offentlige instanser, frivillige organisasjoner og private aktører.

Målet med tilskuddsordningen er å legge til rette for at alle barn og unge skal ha mulighet til mestring og samfunnsdeltakelse. Tilskuddsordningen skal bidra til utvikling av åpne møteplasser, deltakelse på ferie- og fritidsaktiviteter og fullføring av utdanningsløp. Målgruppen er barn og unge i alderen fra 0 til og med 24 år som av ulike grunner står i fare for å havne i utenforskap.

Aktivitetstyper det kan søkes tilskudd til:

 • 4.1 Kultur-, fritids- og ferieaktivitet
 • 4.2 Jobbtilbud og veiledning
 • 4.3 Utstyrssentral
 • 4.4 Lokal fritidskasse
 • 4.5 Kultur- og aktivitetskort
 • 4.6 Aktivitetsguide
 • 4.7 Los/ungdomslos
 • 4.8 Åpen møteplass
 • 4.9 Utprøving av arbeidsmodeller
 • 4.10 Koordinering av lokalt arbeid for inkludering av målgruppen
 • 4.11 Annen lokal aktivitet
 • 4.12 Sentralledd frivillige organisasjoner – aktivitet i minst fem kommuner

 

Østre Toten kommune fikk innvilget et tre-årig tilskudd fra 2022, og skal ikke søke i år. Frivillige organisasjoner og private aktører søker direkte til Bufdir. 

Søknadsfristen er 3. november.

For mer info om ordningen se Tilskudd til inkludering av barn og unge | Bufdir.

Kontaktperson:

Kommunal kontaktperson for veiledning i søknadsprosessen er Kari Kveine. Hun kan kontaktes på mobil 97 02 04 88, eller e-post kari.kveine@ototen.no.