Østre Toten kommune

Reguleringsplaner

En reguleringsplan består av et plankart, bestemmelser og planbeskrivelse, i tillegg til for eksempel illustrasjonsplaner, utredninger mm. Planen angir bruk, vern og utforming av arealer, og viser hvordan et areal kan benyttes og eventuelt bebygges.

Det finnes to typer reguleringsplaner:

Områdereguleringsplan

Brukes av kommunen der det er krav om slik plan i kommuneplanens arealdel, eller kommunen finner at det er behov for å gi mer detaljerte, områdevis avklaringer av arealbruken. Områderegulering utarbeides av kommunen. Kommunen kan likevel overlate til andre myndigheter og private å utarbeide forslag til områderegulering.

Detaljreguleringsplan

Er en plan for mindre områder, og for utforming, bruk og vern av bygninger, uterom og anlegg. Detaljregulering er planformen for gjennomføring av utbyggingsprosjekter og tiltak, vernetiltak og sikring av ulike typer verdier. Den erstatter tidligere detaljert reguleringsplan og bebyggelsesplan.

Detaljregulering brukes for å følge opp kommuneplanens arealdel og eventuelt etter krav fastsatt i en vedtatt områderegulering. Private, tiltakshavere, organisasjoner og andre myndigheter har rett til å fremme forslag til detaljregulering.
Prosess og krav til innhold i plandokumentene er likt for de to plantypene.

Medvirkning og politisk behandling

En plan blir til gjennom en lovregulert prosess etter bestemmelser i plan- og bygningsloven. Du kan alltid kontakte både den som fremmer planforslaget og kommunens saksbehandler for å få svar på dine spørsmål underveis i arbeidet. Du kan sende inn dine formelle innspill ved to tidspunkt i prosessen:
• når varsel om oppstart av planen annonseres.
• når forslaget til planen legges ut til offentlig ettersyn og høring.
 
Vi gjør oppmerksom på at e-post behandles som ordinær post, og blir journalført. Vi anbefaler å ha en formell fremstilling i e-posten.

Varsel om oppstart av planarbeid

Oppstart av planarbeidet kunngjøres i avisen, på nettsiden til kommunen og i brev til berørte parter. De viktigste opplysningene er planens avgrensing og formålet med planarbeidet. Frist for å komme med innspill står i varselet og skal være minimum 4 uker. Alle planer som er varslet oppstart ligger på kommunens hjemmeside.

Offentlig ettersyn

Forslag til reguleringsplaner blir behandlet av utvalget for samfunnsutvikling, som vedtar å sende forslaget ut på høring og offentlig ettersyn. Berørte parter får tilsendt brev med henvisning til kommunens hjemmeside og kartportal for alle relevante dokumenter. Det offentlige ettersynet blir også annonsert i avisen og på nett. Høringsfristen er minimum seks uker.

Klage

Det er utvalget for samfunnsutvikling og i noen planer kommunestyret som til slutt endelig vedtar reguleringsplanen. Alle berørte parter får vedtaket tilsendt. Fristen for å klage på vedtaket er 3 uker etter at vedtaket er offentliggjort. Planen annonseres på kommunens hjemmeside og i avisen.

Kirsten Andersen
Arealplanlegger
E-post
Telefon 90 10 26 84
Erlend Fikse
Arealplanlegger
E-post
Telefon 92 89 49 23