Østre Toten kommune

Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel setter rammer og betingelser for arealbruk og utførelser av nye tiltak, og angir i tillegg viktige hensyn som må ivaretas.

Sammen med samfunnsdelen er kommuneplanens arealdel et viktig styringsverktøy for utviklingen i Østre Toten kommune. Kommuneplanens arealdel angir bruken av arealer i fremtiden ved angivelse av arealformål, noe som skal sikre en planmessig og forsvarlig arealutnyttelse. Formålsgrensene i kommuneplanens arealdel danner grunnlaget for senere reguleringsplaner og er derfor juridisk bindende.

Plan- og bygningslovens § 11-5 stiller krav om en felles arealplan for hele kommunen som viser sammenhengen mellom fremtidig samfunnsutvikling og arealbruk. Kommuneplanens arealdel består av følgende plandokumenter:

  • Plankart
  • Planbestemmelser
  • Planbeskrivelse
  • Konsekvensutredning
  • Risiko- og sårbarhetsanalyse

Kommuneplanens arealdel ser du her.

De viktigste dokumentene er:

Kirsten Andersen
Arealplanlegger
E-post
Telefon 90 10 26 84
Erlend Fikse
Arealplanlegger
E-post
Telefon 92 89 49 23