Østre Toten kommune

Eiendomsskatt

Eiendomsskatt er en skatt som kommunestyret kan vedta å skrive ut med hjemmel i lov om eiendomsskatt. Østre Toten kommune innførte eiendomsskatt i 2014.
 
Bakgrunn

Eiendomsskatt er en skatt som kommunestyret kan vedta å skrive ut med hjemmel i lov om eiendomsskatt. Østre Toten kommune innførte eiendomsskatt i 2014.

Alle som eier fast eiendom, det vil si tomt, bolig, fritidseiendom, næringsbygg ,verk og bruk eller annen eiendom må betale eiendomsskatt til kommunen.

Eiendomsskatten er den eneste skatteinntekten der kommunene selv kan bestemme og regulere sine inntekter, og er en viktig inntektskilde for kommunen for å opprettholde gode kommunale tjenester som skole, barnehage, pleie- og omsorgstjenester og andre tilbud.

Taksering

Hvert 10. år skal det etter Eiendomsskatteloven gjennomføres en ny hovedtaksering av alle eiendommer.  Dette for å fange opp verdiendringer, nybygg og andre endringer som har betydning for utregning av eiendomsskatten.  Kommunen foretok en hovedtaksering av alle eiendommer i 2014 med virkning fra 2014.  Alle som har eiendom i kommunen vil motta informasjon før 1. mars i skatteåret om hva vi har registrert på deres eiendom, hva den nye eiendomsskattetaksten er hva de skal betale i eiendomsskatt i skatteåret.

Eiendomsskatt og skatteberegning

Eiendomsskattetaksten danner grunnlaget for skatteberegningen.  Om eiendomsskattetaksten står det i Eiendomsskattelovens §8 A-1-2:  ”verde av eiendommen skal setjas til det beløp ein må gå ut i fra at eigedomen etter si innretning, brukseigenskap og lokalisering kan bli avhenda for under vanlege salstilhøve ved fritt sal.”

I Østre Toten kommune har kommunestyret vedtatt at eiendomsskatten for boliger skal benytte formuesgrunnlag vi mottar fra Skatteetaten. Benyttes formuesgrunnlag for å beregne eiendomsskatten reduseres formuesgrunnlaget til 80% før det beregnes eiendomsskatt. Dette er en ordning som er gitt av eiendomsskatteloven. Videre benyttes ikke hverken sonefaktor, inder- eller ytre faktor i eiendomsskatteberegningen når formuesgrunnlaget bruks for beregningen.

I en del tilfeller mottar ikke kommunen noe grunnlag for enkelte boligeiendommer. I disse tilfellene skal eiendommene uten formuesgrunnlag takseres.

Kommunestyret fastsetter hvert år i forbindelse med behandling av budsjettet hvilken skattesats som benyttes, hvilke eiendommer som skal fritas for eiendomsskatt etter §7 og eventuelt størrelse på bunnfradrag.

Skattesats

Skattesatsen er 3,3 promille for boliger/fritidsboliger.

Klage

For eiendommer kommunen har taksert kan det klages på skattetaksten hvert år. Klagen må være skriftlig og sendt kommunen innen 6 uker etter at skattelistene ble lagt ut, det vil si innen 12. april. Du kan bruke klageskjema som fås ved henvendelse til kommunen eller skrive en klage på egen hånd. Husk å skrive kontaktinformasjon samt eiendommens gårdsnummer, bruksnummer og eventuelt festenummer og seksjonsnummer.

For eiendommer med formuesgrunnlag/boligverdi fra Skatteetaten var det utvidet klagefrist ved innføring av eiendomsskatten i Østre Toten kommune i 2014. For påfølgende år skal eventuelle klager på boligers formuesgrunnlag rettes til Skatteetaten innen seks uker etter at skatteoppgjøret er sendt skatteyter, likevel slik at klagefristen tidligst utløper 10. august.

Klageprosessen

En klage på eiendomsskatt blir først gjennomgått av eiendomsskattekontoret. Er det opplagte feil som ikke innvirker på andre ting ved takstfastsettelsen, kan den rettes av eiendomsskattekontoret.

Klager som eiendomsskattekontoret ikke kan rette går videre til takstnemnda for klagebehandling.

Får klagen medhold eller delvis medhold sendes dette som svar til eier av eiendommen med ny klagefrist. Ønsker eier at klagen skal behandles i klagenemnda f.eks. fordi eier ikke er enig i at et delvis medhold er riktig, klager eier på dette og klagen går videre til klagenemnda.

Hvis en klage ikke får medhold i takstnemnda går klagen automatisk videre til klagenemnda og eier informeres om dette samt at han kan velge å trekke klagen. Klagnemnda står helt fritt til å gjøre ny vurdering av skatteobjektet og vil av den grunn kunne ende med takst både høyere og lavere enn det den tidligere var satt til.

Kunngjøring - skatteliste

Østre Toten kommune kunngjør (28.02.2018) en liste over eiendommer med eiendomsskatt der blant annet adresse, eiendomsskattegrunnlag, skattesats og utregnet eiendomsskatt fremgår. I tillegg fremgår det av lista hvilke eiendommer som er fritatt etter eiendomsskatteloven § 5 og § 7. Lista legges ut i papirformat i 6 uker på Servicetorget.

Faktura

Eiendomsskatten blir krevd inn i fire terminer per år sammen med øvrige kommunale avgifter. Man kan be om fakturering hver måned.

Søknad om nedsettelse og ettergivelse

Eiendomsskatten kan i medhold av eiendomsskattelova §28, nedsettes eller ettergis etter søknad. Nedsettelse eller ettergivelse av eiendomsskatt kan kun innvilges dersom spesielle grunner gjør at det vil være svært urimelig å kreve søkeren for hele eiendomsskatten. 

Relaterte dokumenter:

Per André Rjaanes
Spesialkonsulent
E-post
Telefon 46 80 76 68
Mobil 46 80 76 68