Østre Toten kommune

Barn og unges talsperson i plan- og byggesaker

For hver valgperiode oppnevner kommunedirektøren barnas talsperson i plan- og byggesaker, en rolle som skal ivareta barn og unges interesser i kommunens planarbeid. 

Eirik Evensen (ungdom og fritidskonsulent/ koordinator for Ungdomsrådet) og Lene Slettum (rådgiver barn, oppvekst og opplæring/SLT-koordinator) er oppnevnt som barn og unges talsperson i plan- og byggesaker for perioden 2023-2027.
I tillegg til talspersonene har ungdomsrådet en viktig rolle for å ivareta barn og unges interesser i planleggingen.

Rettsgrunnlag

Plan- og bygningslovens § 3, tredje ledd sier:
Kommunestyret skal sørge for å etablere en særskilt ordning for å ivareta barn og unges interesser i planleggingen.

Barn og unges talsperson oppgaver består blant annet av:

  • Delta under utarbeidelsen av planer for å se til at barn og unges interesser blir sikret i plan- og byggesaksbehandlingen.
  • Følge aktuelle saker fra oppstart til vedtak.
  • Drøfte planforslag med saksbehandler i god tid før første oversendelse til politisk utvalg, for å sikre at barn og unges interesser er tilstrekkelig belyst og ivaretatt i planen. 
  • Delta i lokale medvirkningsprosesser på skolene ved behov.
  • Talspersonen har møte- og talerett i alle utvalg som behandler planer og saker etter plan- og bygningsloven.
  • Dersom talspersonen mener at barns og/eller unges interesser ikke blir ivaretatt, kan talspersonen gi en uttalelse som blir tatt med i protokollen.

Kontaktinformasjon