Østre Toten kommune

Barnehageopptak

Det er samordnet opptak for alle kommunale og private barnehager i Østre Toten kommune. Her finner du mer informasjon og søknadsskjema. Søknadsfrist: 1. mars.

Kontroller

Ansvarlig salg og skjenking er bevillingshavers ansvar. Selskapet Trygg 24 AS foretar lovbestemte kontroller av butikker, restauranter, barer, puber og så videre for å se om alkoholsalget er forsvarlig og i samsvar med regelverket. Målet er at Østre Toten kommune skal være en trygg kommune med seriøs drift av serverings- og skjenkestedene.

Kontrollene består av:

 • Vandelsvurdering i forbindelse med søknadsbehandlingen og i driftsperioden
 • Salgskontroller i butikker og skjenkekontroller på restauranter, barer, puber
 • Råd og veiledning før du søker og i driftsperioden.

Vandelsvurdering

Når kommunen mottar søknader om bevilling, ber vi alltid om en uttalelse fra politiet, bydelene, kemneren og skatteetaten. De melder fra til kommunen om forhold som tilsier at søknaden ikke bør innvilges. Kravet til uklanderlig vandel i alkoholloven og serveringsloven skal være oppfylt.

I tillegg foretar kommunen vandelsvurderinger av bevillingshavere, eiere og andre sentrale aktører i driftsperioden. Disse vandelsvurderingene foretas på bakgrunn av opplysninger kommunen får fra blant annet politiet og skatte- og avgiftsmyndighetene.

Salgs- og skjenkekontroller

Dette ser skjenkekontrollørene etter:

 • Salg eller skjenking av alkohol til mindreårige personer.
 • Salg eller skjenking til personer som er åpenbart beruset
 • Salg eller skjenking av alkohol utover fastsatt salgstid eller skjenketid
 • Omsetning og bruk av narkotika på skjenkestedet
 • Diskriminering av gjester
 • Uforsvarlig drift
 • At butikken eller restauranten har internkontroll
 • Alkohol tatt med ut av skjenkeområdet og medbragt alkohol konsumert inne på skjenkeområdet
 • Hindring av skjenkekontroll
 • Brudd på forbudet mot alkoholreklame

Hvis kontrollørene fra Trygg 24 AS har sett mulige overtredelser av alkoholloven, forteller de kort om observasjonene sine til den ansvarlige på stedet. Etterpå får bevillingshaver et brev med resultatet av kontrollen, inkludert kontrollørenes rapport. Bevillingshaver får anledning til å kommentere rapporten før kommunen avgjør om forholdet utgjør et brudd på regelverket eller ikke. Hvis vi etter en kontroll konkluderer med brudd på alkoholloven, er vi forpliktet til å tildele prikker. Hvis du tildeles 12 prikker i løpet av en to-årsperiode, vil kommunen inndra bevillingen for en periode.

Råd og veiledning

Ta kontakt med kommunen for gratis råd og veiledning om problemstillinger som kan oppstå på utesteder. Vi kan komme på personalmøter og informere om alkoholloven og hva som bidrar til trygg og god drift. Kommunen kan også gi veiledning før oppstart av en virksomhet. Benytt vårt kontaktskjema for å gjøre avtale med en av våre saksbehandlere.

Inger Cock-Olsen
Spesialkonsulent
E-post
Telefon 90 53 09 52