Østre Toten kommune

Om landbrukskontoret

Ada Engødegård, jordbrukssjef

 • Konsesjon på erverv av fast eiendom
 • Boplikt
 • Driveplikt
 • Fradeling – landbrukseiendom
 • Omdisponering
 • Kjempebjørnekjeks

Åse Marit Skjølås, skogbrukssjef

 • Forvaltning etter skogloven m/ forskrifter
 • Skogfondsordningen
 • Tilskuddsordninger
 • Skogsbilveger
 • Plantefelt
 • Veiledning/tiltak i skogbruket
 • Bioenergi
 • Samarbeid med grunneierlag og almenningene
 • Fiske- og viltforvaltning
 • Ansvarlig for drift av kommunale skoger og friområder

Eirin Trannum, landbruksrådgiver:

 • Smil - Tilskudd til Spesielle miljøtiltak i jordbruket
 • RMP - Regionale miljøtilskudd for jordbruket i Oppland
 • Grøfting - Tilskudd til drenering av jordbruksjord
 • Forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav
 • Tilsynsnemda for flom- og erosjonssikringsanlegg
 • Kontaktperson mot beitelaga
 • Gård og grendeveger
 • Nydyrking

Marte Marie Taralrud, fagleder landbruk:

 • Produksjons- og avløsertilskudd
 • Sjukdomsavløsning
 • Erstatning av avlingssvikt
 • Tidlig pensjon gardbrukere
 • Gardskart/landbruksregisteret
 • Bygdeutviklingsmidlene
Ada Engødegård
Jordbrukssjef
E-post
Telefon 46 83 69 82
Mobil 46 83 69 82
Åse Marit Skjølås
Skogbrukssjef
E-post
Telefon 46 84 47 31
Marte Marie Taralrud
Rådgiver
E-post
Telefon 46 85 59 27
Eirin Trannum
Saksbehandler landbruk
E-post
Telefon 46 84 14 98