Østre Toten kommune

Konsesjon og boplikt

Konsesjonsloven regulerer omsetningen av fast eiendom generelt. Loven fastsetter at det er nødvendig med konsesjon for å erverve fast eiendom. Formålet med konsesjon er å oppnå et effektivt vern om landbrukets produksjonsarealer og slike eier- og bruksforhold som er mest gagnlig for samfunnet. Ved behandling av konsesjonssøknader som gjelder landbrukseiendommer skal det vurderes om erververs formål vil ivareta hensynet til bosettingen i området, om ervervet innebærer en driftsmessig god løsning, om erververen anses skikket til å drive eiendommen, og om ervervet ivaretar hensynet til helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet. Ved avgjørelse av en søknad om konsesjon på erverv av bebygd eiendom med mer enn 35 dekar fulldyrka og overflatedyrka jord som skal nyttes til landbruksformål, skal det i tillegg legges særlig vekt på om den avtalte prisen tilgodeser en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling. En slik vurdering av prisen skal også gjennomføres ved erverv av ubebygd eiendom som skal nyttes til landbruksformål, med mindre eiendommen er en ren skogeiendom.

Konsesjonsfrie erverv - egenerklæring om konsesjonsfrihet er nødvendig

Eiendommer som kan erverves konsesjonsfritt, skal ved tinglysning dokumenteres ved hjelp av en egenerklæring hvor konsesjonsmyndighetene i kommunen skal bekrefte de gitte opplysninger. 
En trenger ikke konsesjon ved erverv av:

  • Ubebygde enkelttomter for bolig eller fritidshus, dersom tomta ikke er større enn 2 dekar og er godkjent fradelt etter plan - og bygningsloven og jordloven.
  • Ubebygde enkelttomter for bolig eller fritidshus som ligger i et område som i kommuneplanens arealdel eller reguleringsplan etter plan - og bygningsloven er utlagt til bebyggelse og anlegg, og der tomteinndelinger er foretatt eller godkjent av bygningsmyndighetene.
  • Andre ubebygde arealer, dersom de ligger i et område som i reguleringsplan er regulert til annet enn landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift, eller som i kommuneplanens arealdel er lagt ut til bebyggelse og anlegg.
  •  Bebygd eiendom, ikke større enn 100 dekar, der fulldyrka eller overflatedyrka jord ikke er mer enn 35 dekar.

Konsesjon er ikke nødvendig når erververen er:

  • Eierens ektefelle, eller er i slekt med eieren eller eierens ektefelle i rett oppstigende eller nedstigende linje. 
  • Odelsberettiget til eiendommen.
  • Konsesjon på eiendom.

Når egenerklæring ikke er nødvendig

For noen konsesjonsfrie erverv er det ikke nødvendig å bruke egenerklæring. Praktiske eksempler er:

  • Erverv av bebygd eiendom hvor tomta ikke overstiger 2 dekar
  • Erverv av sameiepart i bebygd eiendom som i vedtatt reguleringsplan er lagt ut til annet enn landbruksområde når erververen er sameier i eiendommen fra før
  • Erverv av eiendomsleilighet, aksjeleilighet, obligasjonsleilighet, andel i boligbyggelag og borettslag og ved borettslags erverv av fast eiendom fra boligbyggelag

Konsesjonsplikt når erverver ikke kan/vil oppfylle boplikt på landbrukseiendom

Dersom eier som har overtatt landbrukseiendom konsesjonsfritt pga. slektskap eller odelsrett ikke kan eller vil oppfylle boplikten på eiendommen må det søkes om konsesjon. Eier må bruke det ordinære søknadsskjemaet for konsesjon og krysse av for at det søkes om konsesjon fordi eier ikke skal bosette seg på eiendommen. Ved avgjørelsen av denne type konsesjonssøknad skal det legges særlig vekt på om ervervet innebærer en driftsmessig god løsning og ivaretar hensynet til bosettingen i området og hensynet til en helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet. I tillegg skal det legges vekt på eiendommens størrelse, avkastningsevne og husforhold. Eierens tilknytning til eiendommen og livssituasjon kan tillegges vekt som et korrigerende moment.

Kommunen kan gi konsesjon, gi konsesjon på vilkår, som for eksempel tilflytting til eiendommen på et senere tidspunkt, eller avslå søknaden. Hvis søknaden blir avslått, skal eieren få velge om han/hun likevel vil oppfylle boplikten. Velger eieren å ikke oppfylle boplikten, skal det settes frist for salg.
Når det er gitt konsesjon med vilkår om boplikt må eieren forholde seg til vilkåret. Er det satt vilkår om personlig boplikt, må eieren selv folkeregistrere seg som bosatt på eiendommen. Er det satt vilkår om upersonlig boplikt, er det tilstrekkelig at noen er folkeregistrert som bosatt på eiendommen.

Eieren kan søke kommunen om lemping av konsesjonsvilkåret. Kommunen må da vurdere om forholdene har endret seg slik at man vurderer spørsmålet om boplikt annerledes enn ved den første konsesjonsbehandlingen.

Søknad om konsesjon og behandlingsgebyr

Søknad om konsesjon sendes kommunen innen fire uker etter at avtalen om overdragelsen ble gjort. Avgjørelsesmyndigheten er lagt til kommunene. I Østre Toten er vedtaksmyndigheten delegert fra kommunestyret til formannskapet. Kurante saker avgjøres administrativt.

Behandlingsgebyr

Skjemaer

Klage

Eventuell klage i henhold til forvaltningsloven fremmes til kommunen innen tre uker etter at vedtaket er gjort kjent. Fylkesmannen er klageinstans.

For mer informasjon

Ada Engødegård
Jordbrukssjef
E-post
Telefon 46 83 69 82
Mobil 46 83 69 82