Østre Toten kommune

Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)

Du kan søke kommunen om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket. Formålet er å fremme natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap og redusere forurensningen, ut over det som kan forventes gjennom vanlig jordbruksdrift.

SMIL-tilskudd kan gis til tiltak som ivaretar natur- og kulturminneverdiene i kulturlandskapet og til tiltak som bidrar til å hindre eller redusere forurensning fra jordbruket.

Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket setter rammene for tildeling av tilskudd. Prosjekter og tiltak skal prioriteres ut fra lokale målsetninger og strategier, og i Østre Toten gjelder disse:

Flerårige tiltaksstrategier for spesielle miljøtiltak i landbruket - Østre Toten kommune 2024-2027 (PDF, 674 kB).

Hvem kan søke?

Fra og med 2020 er det ikke lenger krav om at søker må ha et registrert foretak i Enhetsregisteret for å være berettiget tilskudd. For å få innvilget tilskuddet må tiltaket gjennomføres på en landbrukseiendom, og det skal foregå en jordbruksproduksjon som er berettiget produksjons- og avløsertilskudd på eiendommen. Den som leier kan også søke om tilskudd for arealet, men da må leier ha skriftlig godkjenning fra eier.

Søker må kunne dokumentere at vilkårene i forskrift 1. juni 1999 nr. 791 om gjødselplanlegging er oppfylt. I tillegg skal det dokumenteres at det føres journal over plantevernmidler som benyttes.

Flere stykker kan også søke tilskudd på et større tiltak som berører flere personer og landbrukseiendommer. Den som står som ansvarlig for prosjektet sender inn søknad på vegne av alle deltakerne, basert på en skriftlig fullmakt.

Det gis ikke SMIL-tilskudd til landbrukseiendommer som eies og drives av stat, fylke eller kommune, med mindre det inngår i et fellestiltak der en eller flere tilskuddsberettige landbrukseiendommer inngår.

Slik søker du

Det skal søkes elektronisk. Gå inn på Søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL). Viktige vedlegg er kostnadsoverslag, beskrivelse og kartfesting av miljøtiltaket. Søknad sendes automatisk til Østre Toten landbrukskontor.

Søknadsfrist er 15. april hvert år, men vi tar imot søknader hele året.

Saksbehandling

Kommunen vil gjennomføre en befaring av omsøkt tiltak, behandle saken og sende vedtak innen utgangen av juni måned.

Kommunen avgjør søknaden om tilskudd og prioriterer søknader som er i tråd med kommunens tiltaksstrategi. Har du fått innvilget tilskudd, utbetales det etter skriftlig anmodning fra deg og når tiltaket har fått godkjent sluttregnskapet. Du kan få utbetalt forskudd på bakgrunn av godkjent dokumentasjon etter hvert som deler av tiltaket er utført.

Les mer om SMIL-tilskuddet på Landbruksdirektoratets hjemmeside

Eirin Trannum
Saksbehandler landbruk
E-post
Telefon 46 84 14 98