Østre Toten kommune

Tursti langs Lenaelva ved Håjen - ÅPNER VÅREN 2024

Håjen-området var tidligere et viktig industrisentrum. Elva har hatt stor betydning både for folk, husdyr og jorbrukslandskap. 

Turstien har som mål å åpne opp og tilrettelegge området for allmenn bruk til fritid og rekreasjon. 

 

Lenaelva er det største vassdraget i Østre Toten kommune. Elva renner som en livsnerve gjennom bygda, fra Lønnsjøen på Totenåsen og ut i Mjøsa ved Skreia. Tidligere har elva både blitt kalt Storelva og Leina.

Kraften i elvene har vært en viktig ressurs for utviklingen i kommunen. Bruk og utnyttelse av elva henger nøye sammen med den teknologiske samfunnsutvikling og statlig politikk fram til 3.kvatal av 1900-tallet. 

Økt forurensning fra slutten 1960-åra og utover på 1970-tallet gjorde elva etter hvert mindre populær til friluftsformål. Utover 1980-tallet ble det satt i gang en rekke flomsikringssikringstiltak som på lengre sikt har vært med å skape nye utfordringer. Fra 2021 har det det blitt satt i gang flere tiltak for å bedre vannkvaliteten i elva.

Turstien er basert på et samarbeid mellom Lenaelvens fiskerforening, Valle videregående skole og Østre Toten kommune, og støttet av Sparebankstiftelsen DNB og Innlandet fylkeskommune.

Vi minner om sporløs ferdsel, og ønsker god tur!