Østre Toten kommune

Forurensning

Elva ble i 2017 prioritert av NVE som den tredje viktigste elva i Oppland for gjennomføring av miljøtiltak.

Fiskebestanden i Lenaelva er truet av endringer i elveløpet knyttet til flomsikringstiltak og vannkvaliteten spesielt nedstrøms i elva.

Inngripende kanalisering / flomsikringstiltak på 1980- og 1990-tallet førte til at elva mistet en rekke sentrale kvaliteter som dammer, terskler og stryk, som er viktig for fisken i elva. Antall dype høler med gode oppvekst-vilkår for fisk i elva ble vesentlig redusert. Dette problemet blir forsterket av klimaendringene som gir lengre nedbørsfattige perioder med svært lav vannstand i elva. I tillegg har vannkvaliteten i elva i flere tiår vært svært dårlig på grunn av industri, landbruk og spredt avløp.

Tiltak

Det er satt i gang flere tiltak som forventes å gi bedre vannkvalitet i elva. 
I et lengre perspektiv må det være fokus på å redusere tilførselen av næringsstoffer samt slam i anlegget og forbedre forholdene for fisk i Lenaelva. Kantvegetasjon langs elva skal i størst mulig grad tas hensyn til og bevares.


Foto: Lenaelvens fiskerforening

 

 

Håjendammen

Håjendammen er viktig for fiskebestanden i elva av spesielt to årsaker:

  • Den fungerer som en fangdam for finsedimenter som tilføres vassdraget oppstrøms Lena
  • Den er et av få steder i vassdraget der fisken overleve i perioder med lav vannstand sommer- og vinterstid. Dammen er nå full av sedimenter, og dekker av den grunn ikke lenger disse funksjonene.

Tømming av dammen er viktig for totalrehabiliteringen av elva. Håjendammen ble tømt for sedimenter i 1976 og i 2000. Neste planlagte tømming er i 2024.

I 2000 ble det antatt at store forekomsten av grus i dammen skyltes at lengre strekninger av elva oppstrøms var litt kanalisert i årene før. Det er usikkert om dette var den eneste årsaken. Lenaelva har periodevis sterk vannføring, og det kan være at en del av dette skyltes naturlig masseforflytning i vassdraget.

Terskelbassengene bør i fremtiden tømmes ettersom de fylles opp for å fjerne finsedimentet fra vassdraget. Dette vil også gi mer vannvolum og dermed habitat for større fisk.