Østre Toten kommune

Spillemidler

Spillemidler tildeles anlegg bygd for idrett og fysisk aktivitet.

Det kan søkes om tilskudd til bygging og/eller rehabilitering anlegg som er åpent for allmenn idrettslig virksomhet. Søknadskjema er tilgjengelig på www.idrettsanlegg.no. Alle bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk er inntatt i V-0723 Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet-2019. Disse bestemmelsene blir oppgradert og justert hvert år.

Fristen for å søke om spillemidler i Østre Toten kommune er 15. oktober 2019. Kommunen skal innen 15. januar 2020 kontrollere og prioritere søknadene før oversendelse til Oppland fylkeskommune.

Tilskuddet er knyttet direkte opp mot aktivitetsarealer med nødvendige tilleggs-elementer. Det gis ikke tilskudd til drift av anlegg.

Hvem kan søke

Kommunen og fylkeskommunen, idrettslag/organisasjonsledd i NIF og andre sammenslutninger. Sammenslutninger må ha godkjent sine vedtekter før de kan søke. Søkere må være registrert i enhetsregisteret og være tildelt et organisasjonsnummer.

Ordninger er delt i nærmiljøanlegg og ordinære anlegg.

Krav til søknad

Idrettsanlegg skal tilfredsstille krav til universal utforming. Dette gjelder for idrettsutøvere, publikum, trenere, dommere og personell. Regelverket stiller også krav til finansiering og driftsplan. Dokumentasjon på eks. bankgaranti, kommunalt/fylkeskommunalt bidrag, pengegaver, kontoutskrift kreves som vedlegg til søknad.

Søker må ha rett til bruk av grunn. I en søknad skal denne retten dokumenteres.

Søknadskjema består av fem obligatoriske deler som må fylles ut:

  • Prosjektinformasjon,
  • Kontakt og regnskapsinformasjon,
  • Kostnader
  • Søknadsbeløp og finansieringsplan
  • Vedlegg

Søknadsbeløp varier fra hvilke type anlegg det søkes om midler til. Ved bygging av nærmiljøanlegg er maks tilskudd kr 300000,- ved brutto byggesum kr 600000,-  Tilskudds-grad  50%.  Tilskuddet til ordinære anlegg varierer med anleggstype. Hovedregel er 1/3 i spillemidler, men i enkelte ski og stiprosjekter, dekkes inntil halvparten.

Saksgang

Ventetiden på spillemidler er ca 2-3 år på nærmiljøanlegg og ca 4 år på ordinære anlegg. Prioriteringen av søknadene blir behandlet i idrettsrådet som gir en anbefaling til politisk utvalg. Kultur, bygde og næringsutvalget beslutter så den endelige prioriteringen som blir sendt til Oppland fylkeskommune.

Det er laget en anleggsplan for idrettsanlegg 2018-2021. Den legger føringer for hvilke anlegg som prioriteres i denne 4 års perioden.

Artikkelliste