Østre Toten kommune

Informasjon om koronasituasjonen

Bolig - heldøgns omsorgsboliger

Bolig med heldøgns omsorgstjeneste er et bo- og omsorgstilbud med bemanning i umiddelbar nærhet til boligen. Boligtilbudet er å betrakte som beboers hjem. Helsetjenester tildeles etter individuelt behov. Boligen kan ikke framleies.

Hvem kan søke 

Søker som har mottatt omfattende bistand i sitt hjem, men som ikke mestrer å bo i eget hjem på grunn av omfattende tilsyns og bistandsbehov gjennom hele døgnet. 

Kriterier/vilkår

  • Bistandsbehovet er mer omfattende enn det som kan imøtekommes på forsvarlig måte i ordinær bolig.
  • Før omsorgsbolig med heldøgns bemanning innvilges, skal alternative tiltak være vurdert og/eller prøvd; så som helsehjelp i hjemmet, praktisk bistand, trygghetsalarm og korttidsopphold.

Slik søker du 

Du må fylle ut elektronisk søknadskjema for helse- og omsorgstjenester. Dersom du av ulike årsaker ikke har mulighet til å fylle ut elektronisk søknadsskjema, ta kontakt med servicetorget eller Tildelingsenheten.