Østre Toten kommune

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Startlån og tilskudd

Hva er startlån og tilskudd?

Startlån

Startlån skal bidra til at personer med langvarige boligfinansieringsproblemer kan skaffe seg en egnet bolig og beholde den. 

Startlånet kan gis som topp- eller fullfinansiering til:

 • kjøp av bolig
 • utbedring og tilpasning av bolig
 • toppfinansiering ved bygging av ny bolig
 • refinansiering av dyre lån slik at husstanden kan bli boende i boligen

Startlånet er behovsprøvd og kommunen kan gi startlån til personer som ikke får lån eller tilstrekkelig lånebeløp i ordinære kredittinstitusjoner. I vurderingen legger kommunen vekt på om du har langvarige problemer med å finansiere eid bolig og har benyttet muligheten til sparing innenfor de økonomiske rammene du har.

Tilskudd 

Tilskudd kan gis for å:

 • sikre etablering i egen bolig
 • tilpasse bolig for personer med nedsatt funksjonsevne  samt utbedring som er nødvendig for at boligen fortsatt skal være beboelig og egnet for beboer over tid.
 • Refinansiere for å beholde bolig

Tildeling gjøres etter en økonomisk behovsprøving og  potensiale for startlån med lang behandlingstid  blir vurdert først.

Hvordan søker jeg startlån? 

Søknaden fylles ut elektronisk via husbanken sin nettside

Dersom du trenger hjelp til å søke, vennligst ta kontakt med kommunen. Da får du timeavtale med en saksbehandler, som hjelper deg med å søke.

Dokumentasjon til søknad

 • Siste års selvangivelse
 • Lønnsslipp/trygdeutbetaling for de to siste månedene
 • Dokumentasjon på annen inntekt enn lønn eller trygd dersom du har det
 • Bekreftelse på annen finansiering/egenkapital. Du må ha søkt om lån i ordinær bank, før du får behandlet din søknad om startlån.

I noen tilfeller kan det bli bedt om ekstra dokumentasjon. 

Hvem kan søke om startlån og tilskudd?

Startlån

Din bosituasjon er ikke tilfredsstillende. Du må kunne dokumentere hva husstanden kan betale samlet og være i stand til å betjene renter og avdrag på lånet. Du må ha evne til å betjene lånet over tid og fortsatt ha nødvendige midler igjen til livsopphold.

Kommunen kan gi startlån til personer som ikke får lån eller tilstrekkelig lånebeløp i ordinære kredittinstitusjoner. Startlån tildeles etter en behovsprøving. I vurderingen legger kommunen vekt på om søkeren forventes å ha langvarige problemer med å finansiere eid bolig og har benyttet muligheten til sparing innenfor de økonomiske rammene du har. Søkeren må ha evne til å betjene lånet over tid og fortsatt ha igjen nødvendige midler til livsopphold.

Dersom søker kan betjene lån, kan kommunen også gi startlån i disse situasjonene:

 • husstanden har barn eller særlige sosiale eller helsemessige utfordringer, og hensynet til å sikre en trygg, god og stabil bosituasjon innen kort tid taler for det
 • boligsituasjonen til søker hindrer muligheter til å opprettholde arbeidsforhold, eller hindrer utvikling av det lokale næringslivet
 • dersom lån kan bidra til bedre utnyttelse av kommunalt disponerte boliger

Tilskudd 

Tilskudd til etablering blir gitt etter føringer og prioriteringer fra Husbanken.

Prioriterte grupper er:

 • barnefamilier med behov for egnet og stabil bosituasjon
 • personer som bor i kommunal bolig, spesielt flyktninger med (muligheter for) stabil inntekt
 • personer  som står i fare for å miste boligen og som klarer å beholde boligen ved refinansiering
 • personer med lav men stabil og forutsigbar inntekt, som ikke har mulighet for å spare opp egenkapital

Tilskudd til tilpasning blir gitt etter følgende føringer og prioriteringer fra Husbanken:

 • barnefamilier med funksjonshemninger
 • husstander med nedsatt funksjonsevne og svak økonomi
 • husstander med nedsatt funksjonsevne og normal økonomi
 • eldre som ønsker å tilrettelegge for fremtidige behov for tilpasning slik at de kan bli boende hjemme lenger

Saksbehandling

Kommunen har fire ukers saksbehandlingstid. Dersom søknaden ikke kan avgjøres innen denne tiden, skal du ha skriftlig beskjed om dette. Du skal samtidig få opplyst om ny forventet behandlingstid

Klage på vedtak om startlån 

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra den datoen du mottok vedtaket. Forklar hva du er misfornøyd med, hvorfor du mener vedtaket bør endres og legg ved dokumentasjon dersom du mener noe er feil. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til kommunens klagenemnd for behandling.

Tildelingsenheten team 1
E-post
Telefon 61 14 15 00