Østre Toten kommune

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Kvalifiseringsprogram

Hva er kvalifiseringsprogrammet?

Kvalifiseringsprogrammet er et tilbud om oppfølging og arbeidstrening. Målet med programmet er at du skal få den oppfølgingen du trenger for å komme i arbeid eller aktivitet.

Du og NAV-veilederen din kan sammen planlegge innholdet i programmet ut fra dine behov og forutsetninger. Du kan for eksempel få veiledning om økonomi og bolig.

Programmet er på fulltid og skal inneholde

  • arbeidsrettede aktiviteter
  • opplæringsaktiviteter
  • tett individuell oppfølging og veiledning

Programmet kan også inneholde andre aktiviteter som støtter opp under og forbereder deg på overgangen til arbeidslivet. Det kan også settes av tid til nødvendig helsehjelp.

Du har selv ansvar for å følge opp programmet ditt i samarbeid med veilederen din på NAV-kontoret.

Hvem kan få?

For å ha rett til kvalifiseringsprogram, må NAV vurdere behovene dine og om programmet vil føre til at du lettere kan komme i arbeid.

Du må

  • være i yrkesaktiv alder og ha vesentlig nedsatt arbeids- og inntektsevne
  • ha behov for tett oppfølging
  • ha ingen eller svært begrensete ytelser fra NAV
  • ha gjennomgått en arbeidsevnevurdering
  • ha lovlig opphold og fast bopel i Norge

Hvordan søker du?

Du må ta kontakt med NAV-kontoret ditt for å avklare om du har rett til å delta i Kvalifiseringsprogrammet.

Saksbehandling

Søknaden skal vurderes individuelt, og både innvilgelse og avslag skal begrunnes i et vedtak. Kvalifiseringsprogrammet skal starte senest seks måneder etter at du har levert søknaden. Før start skal du ha gjennomgått en obligatorisk arbeidsevnevurdering.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til Nav innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Nav-kontoret skal bistå dem som trenger hjelp til å få utformet klage. Opprettholder Nav sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge

Lover 

Kvalifiseringsprogrammet er en lovpålagt rettighet.