Østre Toten kommune

Slik søker du om helse- og omsorgstjenester

Det er ett felles søknadskjema for alle helse- og omsorgstjenester i Østre Toten kommune. Det er tildelingsenheten som behandler alle søknader om helse- og omsorgstjenester. 

Hvem behandler søknaden? 

Tildelingsenheten er kommunens kontaktpunkt for innbyggere og samarbeidspartnere som søker om, eller ønsker informasjon om helse- og omsorgstjenester. 
Tildelingsenheten har også funksjonen som kommunens koordinerende enhet, som skal bidra til å sikre helhetlig tilbud til pasienter og brukere med behov for sosial, psykososial eller medisinsk habilitering og rehabilitering. De har også et overordnet ansvar for arbeidet med individuell plan og for oppnevning, opplæring og veiledning av koordinator.

Tildelingskriterier og kvalitetsstandarder i helse- og omsorgstjenestene i Østre Toten kommune ble sist revidert og behandlet av kommunestyret i mai 2016.

Slik søker du

Du søker om helse- og omsorgstjenester ved å fylle ut søknadsskjemaet for helse- og omsorgstjenester. Det er ett felles søknadskjema for helse- og omsorgstjenester i Østre Toten  kommune. 

Elektronisk søknad for helse- og omsorgstjenester

Søknadsskjema på papir

Dersom du ikke har mulighet til å fylle ut elektronisk søknadsskjema, kan du fylle ut dette papirskjemaet (PDF).

Hva skjer med søknaden din?

Prinsipper for saksbehandling

Alle som søker tjenester fra kommunen, skal få et skriftlig og begrunnet vedtak. Tildelingsenheten skal sørge for lik behandling av søknad om omsorgstjenester, uavhengig av hvor i kommunen du bor og god kvalitet på saksbehandlingen.

Du kan forvente at:

 • Din søknad vil behandles av en saksbehandler med relevant fagkompetanse
 • Din søknad blir vurdert individuelt og ut fra lovverk og vedtatte standarder
 • Det er et mål at hjelpen du får skal sette deg i stand til å klare deg mest mulig selv.
 • Ved vurdering av tjenestebehov tas det hensyn til husstandens samlede ressurser, sosialt nettverk og mulighet for tjenester fra frivillige, jf. tilrådning i Stortingsmelding nr. 25 – prinsippet om partnerskap med familie og lokalsamfunn
 • Du skal så langt det er mulig få medvirke i tilrettelegging av tjenestene
Taushetsplikt

Søknader og personlige opplysninger behandles konfidensielt, taushetsplikten overholdes alltid.

Hjemmebesøk - vurderingssamtale
 • Saksbehandler tar kontakt med deg for å gjøre avtale om videre oppfølging av søknaden.
 • Det blir vanligvis foretatt hjemmebesøk eller besøk på behandlingsinstitusjon.
 • Du kan velge om du ønsker å ha med deg pårørende eller en annen person du har tillit til i møte med saksbehandler.
 • Dersom det anses som hensiktsmessig kan fagpersoner som kjenner deg inviteres til møtet.
Vedtak
 • Du vil få et skriftlig og begrunnet svar på din søknad. 
 • Svar på søknaden kan forventes innen fire uker. Dersom vi trenger lenger tid for å behandle saken din, vil du innen fristen få et foreløpig svar med begrunnelse og tidsangivelse for fremdriften i saken din.
 • Ditt behov for tjenester vil bli fortløpende evaluert av de som yter tjenesten til deg. Ved endringer i behovet blir det gjort en ny vurdering. Du vil motta en ny skriftlig underretning dersom det blir gjort endringer.
Klage på vedtak om tjeneste

Dersom du mener at du ikke har fått innvilget en tjeneste som du har krav på, har du rett til å klage. Klageadgang for de ulike tjenestetyper er det opplyst om i vedtaket ditt.

Dersom du har behov for hjelp til å skrive klagen, anbefaler vi at du/dere kontakter Pasient- og brukerombudet:

 • Telefon: 62 55 14 90
 • E-post: ho@pasientogbrukerombudet.no
  • MERK: Sensitive opplysninger bør ikke sendes på e-post.
 • Besøksadresse: Statens hus, Parkgata 36, 2317 Hamar
 • Postadresse: Postboks 212 Skøyen, 0213 Oslo
Klage på utførelse av tjeneste

Dersom du mener at tjenesten du mottar ikke er i samsvar med det vedtaket du har fått, eller på annen måte ikke holder den kvalitet som du mener det er rimelig å forvente, har du klagerett jf. Pasientrettighetsloven § 7.

I Østre Toten kommune ønsker vi å jobbe ut fra prinsippet om en lærende organisasjon. Derfor vil vi gjerne høre fra deg hvis noe ikke er som det skal være. Vi vil benytte konstruktive tilbakemeldinger som et ledd i læringsprosessen til hvordan vi kan forbedre oss.

Du kan sende en skriftlig klage, eller ta en telefon til den som er ansvarlig for tjenesteutøvelsen, som er virksomhetsleder for det enkelte tjenesteområde. Dersom du ikke vet hvor du skal henvende deg, kan innbyggertorget på rådhuset eller Tildelingsenheten hjelpe deg å finne riktig kontaktinformasjon. 

Hva koster våre tjenester?

Se priser/gebyrer - helsevern og sosial omsorg

Aktuelle lenker

Adresse

Østre Toten kommune

Tildelingsenheten

Postboks 24, 2851 Lena 

Kontakt

Telefon: 91 30 90 08

E-post: tildelingsenheten@ototen.no

MERK: Vi fraråder å sende taushetsbelagte opplysninger eller personopplysninger som har behov for konfidensialitet på e-post. Informasjon som sendes på e-post kan bli plukket opp og lest av uvedkommende.