Østre Toten kommune

Barnehageopptak

Det er samordnet opptak for alle kommunale og private barnehager i Østre Toten kommune. Her finner du mer informasjon og søknadsskjema. Søknadsfrist: 1. mars.

Rådgivende enhet for rus saker

Stortinget har vedtatt at det fra 1. juli 2022 skal etableres rådgivende enheter for russaker i kommunene.

Hva er rådgivende enhet for russaker?

Enheten skal ta imot personer som ilegges oppmøteplikt for enheten som vilkår for betinget påtaleunnlatelse i saker som handler om bruk og besittelse av narkotika.

De som møter for enheten, skal få råd og veiledning og tilbud om nødvendige helse- og omsorgstjenester ved behov. Herunder gjennomføre ruskontroll dersom dette er satt som vilkår.

For Østre Toten kommune er kontaktpunkt for rådgivende enhet for russaker Psykisk helse og rustjeneste.

Kontaktinformasjon e-post: postmottak@ototen.no