Østre Toten kommune

Samtalegruppe

For hvem?

Personer med alle typer av psykiske vansker av moderat grad. Som har lyst til å jobbe med endringsprosesser. Psykiske vansker er påvirket av, og påvirker måten vi forholder oss. Både til oss selv og andre. Vi har alle vært i ulike relasjoner og gruppesettinger - som familie, skole, samfunn - og høstet ulike erfaringer fra dette. I en gruppe får en blant annet mulighet til å jobbe med slike erfaringer. I en gruppe kan en føle seg mindre alene, få støtte og gi støtte. Som igjen kan gjøre det lettere for å få til ønsket endring.

Målsetting

Å tørre å bli tydeligere med seg selv, sammen med andre. Å føle seg mindre isolert og alene. Nedbygge skam og dårlig selvfølelse. Kjenne økt tillit til andre mennesker, og til sin evne til å kunne skape kontakt med andre. Utvikle nok trygghet og selvstøtte til at en kan tåle kritiske blikk fra andre og seg selv, uten å “gå i kjelleren”, men tvert imot erfare at ulike perspektiv – kombinert med tilstrekkelig støtte - kan hjelpe en videre.

Gruppeinnhold

Samtalebasert. Innholdet er ikke fastlagt på forhånd, men styres av det den enkelte gruppedeltager bringer inn. Gruppeterapeutene vil være med å regulere/styre dette etter behov. Den enkelte kan dele sine utfordringer, oppleve støtte, gi støtte, utfordre hverandre ved å bringe inn ulike perspektiv.

Grupperamme

Ukentlige møter, 1 ½ t hver gang. Ingen pause. Den enkelte må forplikte seg til å møte hver gang, fravær bare ved særskilte grunner. Gruppa er slow-open, det betyr at når en gruppedeltager slutter tas en ny inn. Maks deltagelse i gruppa er ½ år.

Eventuell annen oppfølging ved siden av gruppa: Deltagelse i gruppa vil være hovedbehandlingstiltak, men deltagerne vil ha et par individuelle samtaler med gruppeterapeutene i løpet av gruppeperioden ved oppstart, avslutning, ved særskilte behov. Samtalene vil evt. foregå over telefon. Dersom deltagerne har annen behandler i tjenesten, vil det avklares hvordan denne skal følge opp mens gruppa pågår. For noen kan det være aktuelt med begge deler, evt også for å understøtte gruppeterapien. Hovedregelen er imidlertid at det bare er gruppe så lenge en deltar i gruppeterapien.

Gruppeterapeuter:

To gruppeterapeuter. Begge med videreutdanning innenfor psykisk helse.

Henvisning/rekruttering:

Deltakerne henvises enten fra behandler internt i tjenesten – via Tildeling, eller direkte via Tildeling. Aktuelle deltagere vil i forkant av gruppa innkalles til forvernsamtale med gruppeterapeutene, for å avklare hvorvidt dette er riktig tiltak for dem.