Østre Toten kommune

Snarveier

Parkeringstillatelse for forflytningshemmede

Du kan søke kommunen om parkeringstillatelse for forflytningshemmede. Med et parkeringskort kan forflytningshemmede parkere på egnet handikap parkering – samt fritt på alle offentlige parkeringsplasser uten å betale avgift.  

Hvem kan søke?

Parkeringstillatelsen er ment som hjelpemiddel for personer som på grunn av vesentlig nedsatt forflytningsevne har et særlig behov for lettere parkering på ett eller flere konkrete steder (for eksempel i tilknytning til bosted, arbeid og annen aktivitet).  

Slik søker du 

For å få utstedt et parkeringskort må du først sende oss et ferdig utfylt søknadsskjema og legeerklæring, som bekrefter at du har forflytningsvansker og behov for parkeringskort.

Annen dokumentasjon 

Passbilde og eventuelt kopi av førerkort (over 75 år) - se søknadsskjemaet. 

Med parkeringskort kan du parkere på:

  • Parkeringsplasser reservert for forflytningshemmede.
  • Alle offentlige parkeringsplasser, uten å betale avgift og utover tidsbegrensning.
  • På steder med boligsoneparkering.
  • I utlandet i den utstrekning det enkelte land tillater.

Med parkeringskort kan du ikke parkere på:

  • Ved stans og parkering forbudt (ifølge vegtrafikkloven, trafikkreglene eller skiltreglene).
  • Beviset gjelder ikke ut over fastsatt parkeringstid på underskilt som reserverer parkering for bestemte trafikantgrupper.
  • På private parkeringsplasser eller i private parkeringshus (se etter spesielle regler på slike steder).

Ved godkjent søknad får du utstedt et personlig bevis for parkeringstillatelse for forflytninghemmede. Du får vanligvis tillatelse for to til fem år.

Saksbehandling

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Saksbehandlingstid

Saksbehandlingtid er innen én måned. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet. 

Klagemulighet

Er du misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til kommunens egen klagenemnd, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Lover

Kommunen plikter å sørge for denne tjenesten.

Innbyggertorget
E-post
Telefon 61 14 15 00

Åpningstider

Mandag til fredag: 09:00 - 15:00