Østre Toten kommune

Informasjon om datainnbruddet og koronasituasjonen

Avlastning

Hva er avlastning

Avlastning er en tjeneste som skal avhjelpe personer som har et særlig tyngende omsorgsarbeid. Avlastning skal gjøre det mulig å opprettholde gode familierelasjoner og bevare sosiale nettverk. Tjenesten skal hindre utmatting hos omsorgsyter(e). Avlastning skal gi pårørende nødvendig og regelmessig fritid og ferie med mulighet til å delta i de vanlige samfunnsgoder og aktiviteter.

Avlastningstiltak er tilbud til personer og familier med særlig tyngende omsorgsarbeid.

Hvem kan søke 

Den som yter omsorg for eldre, funksjonshemmede eller andre pleietrengende. 

Kriterier/vilkår

Du skal ha et særlig tyngende omsorgsarbeid. Momenter som kan tas i betraktning, er blant annet:

  • omsorgsbehovet er omfattende og skal ha en varighet utover 2 år.
  • omsorgsbehovet er av fysisk, psykisk eller sosial karakter
  • omsorgsmottaker kan ikke være alene hele eller deler av døgnet
  • omsorgsarbeidet innebærer mye nattarbeid eller avbrudd i nattesøvn
  • omsorgsarbeid for flere enn en person
  • hvor mange som deler på omsorgsarbeidet
  • avlastning omfatter også transport
  • at avlastning anses mest hensiktsmessig for bruker og omsorgsyter sett ift. alternative tjenester
  • utgangspunkt: - foreldre i sin alminnelighet har omsorgsplikt for sine barn
  • om omsorgsarbeidet er særlig tyngende ses ift. den alminnelige omsorgsbyrden som må påregnes for barn i ulike aldre

Det er kommunen i samarbeid med deg som søker som bestemmer hvilke tjenester som skal gis.

Slik søker du 

Du søker om helse- og omsorgstjenester ved å fylle ut søknadsskjemaet for helse- og omsorgstjenester. Det er ett felles søknadskjema for helse- og omsorgstjenester i Østre Toten  kommune. 

Du må fylle ut dette skjemaet søknadskjema for helse- og omsorgstjenester (PDF, 865 kB). Dersom du ikke har mulighet til å printe ut skjemaet, ta kontakt med innbyggertorget eller Tildelingsenheten.

Papirskjemaet sendes til:

Østre Toten kommune
Tildelingsenheten
Postboks 24
2851 Lena