Østre Toten kommune

Klage på helse- og omsorgstjenester

Hva kan du klage på? 

  • Vedtaket du har fått. 
  • Innholdet på tjenesten du får 

Klage på vedtaket 

  • Vedtak om helse- og omsorgstjenester er enkeltvedtak etter Forvaltningslovens regler og kan påklages.
  • Klagen må være skriftelig, etter pasient og brukerrettighetsloven pagragraf 7.3, og forvaltningsloven paragraf 29.
  • Opplysninger om klageadgang fremgår av enkeltvedtaket. Fristen for å klage er fire uker fra vedtaket er mottatt. Klage sendes tildelingsenheten som også kan gi nødvendig råd og veiledning.
  • Dersom vedtaksinstansen ikke tar klagen til følge, sendes klagen videre til statsforvalteren for endelig behandling.
  • Tjenester som omsorgsbolig, trygghetsalarm, dagsenter og bolig med heldøgns omsorgstjeneste er ikke lovpålagte, og eventuell klage har endelig behandling i kommunens klageutvalg (formannskapet).

Klage på utførelsen av en tjeneste 

Du kan også klage på selve utførelsen av tjenesten. Klagen kan du sende med sikker e-post (eDialog), eller du kan ringe tildelingsenheten på 94 86 07 33.