Østre Toten kommune

Slik er vi organisert

Demenskoordinator i Østre Toten kommune har blant annet ansvar for å bistå kommunens innbyggere med råd, veiledning og koordinering av tjenester til mennesker med demens og kognitiv svikt.
 

Demenskoordinator

Demenskoordinator har ansvar for å sikre oppfølging med tanke på å gi informasjon om sykdommen, gi informasjon om hva som finnes av tilbud, gi råd og veiledning til alle kommunens innbyggere. Demenskoordinatoren bidrar i fagutvikling og kompetanseheving innenfor demensområde. Demenskoordinator er et bindeledd mellom mennesker med demens, deres pårørende og de ulike tjenestene i kommunen. Tjenesten er tilgjengelig for alle innbyggerne i kommunen og det er bare å ta kontakt ved spørsmål om demens.

Demenskoordinator jobbber tett med demenskontakt og tverrfaglig demensteam.

Demenskontakt

Alle de tre teamene i kommunens hjemmetjeneste har opptil tre demenskontakter hver. Disse ressurspersonene er en viktig del av demensomsorgen i kommunen. De har direkte kontakt med pasientene og er med på å følge opp i det daglige i forhold til pasientens bistandsbehov. Demenskontaktene har ansvar for oppfølging hver 6 måned i forhold til retningslinjene. Demenskontaktene deltar i tverrfaglig demensteam sammen med fysio/ ergoterapitjenesten og demenskoordinator. Demenskontaktene er med og bidrar til at mennesker med demens skal leve så trygt og selvstendig på tross av sykdom.

Tverrfaglig demensteam

Tverrfaglig demensteamet i Østre Toten kommune består for tiden av Demenskoordinator som er tilknyttet Tildelingsenheten, demenskontakter som er tilknyttet Hjemmetjenesten, pasientkoordinator tilknyttet Hjemmetjenesten, ergoterapeut tilknyttet fysio/ergoterapitjenesten, frivilligkoordinator og ved behov sykehjems overlegen. Tverrfaglig demensteam har jevnlige møter. På møtene tas opp pasienter som har behov for å få tverrfaglig tilpasset tjeneste.  
Mennesker med demens som har behov og ønsker bistand fra Demenskoordinator, demenskontakt i Hjemmetjenesten og tverrfaglig demensteam får innvilget tjenesten Demenskoordinator. De vil motta et enkeltvedtak fra kommunens Tildelingskontor.
Tjenesten Demenskoordinator kan det søkes om på kommunenes hjemmeside. Det er et felles søknadsskjema for alle helse- og omsorgstjenester i kommunen. Tjenesten er gratis.