Østre Toten kommune

Begrepsavklaringer

Demens

Demens en fellesbetegnelse på flere beslektede tilstander som fører til gradvis økende svinn av nerveceller og tap av funksjoner i hjernen. Sykdommen demens er kronisk, uhelbredelig tilstand som skyldes sykdommer eller skader i hjernen. Det finnes ulike former for demens. De mest vanlige er Alzheimers sykdom, vaskulær demens, demens med lewylegemer og frontotemporal demens.

Basalutredning demens

Mini mental statusevaluering (MMSE-test) og klokketest er de vanligste undersøkelsene som benyttes for å finne ut om en persons symptomer skyldes demens eller andre årsaker. Utredningen skjer med en kartlegging ved bruk av ulike tester og bruk av ulike skjemaer personen skal svare på. Resultatene av spørsmålene og skjemaene sjekker blant annet kognitiv fungering, fungering i dagliglivet, psykisk funksjon og pårørendes situasjon. Det er ofte demenskontakter, fysio/ ergoterapeuter eller demenskoordinator som i samarbeid med fastlegen som gjennomfører disse testene.

Geriatri

Geriatri er læren om sykdommer hos eldre, vanligvis avgrenset nedover til 65-70 års alder. Innenfor geriatrien er man ikke bare opptatt av sykdommer man får i eldre år. Geriatrien er opptatt av hele det aldrende mennesket med tap av funksjoner, utvikling av ulike sykdommer, økt risiko for sykdommer som delirium, angst, depresjon, urininkontinens og økt falltendenser. Behandling av symptomer og medikamentell behandling av den enkelt gamle. Tilfriskningstiden tar lengere tid en hos yngre mennesker. Helsepersonell som jobber innenfor det geriatriske feltet, jobber ofte tverrfaglig for å finne den beste behandlingen for den gamle.

Gerontologi

Gerontologi ofte kalt læren om den friske alderdommen. Gerontologi studerer hvordan og hvorfor mennesket eldes. Faget legger vekt på biologisk forståelse, både fysisk og psykologisk aldring, i tillegg tar gerontologien for seg samfunnsvitenskapelige spørsmål.