Østre Toten kommune

Hytterenovasjon

Østre Toten har foreløpig ikke en renovasjonsordning for hytter og andre fritidsboliger. Planen er å innføre dette i løpet av 2024. Våren 2023 ble det startet et prosjekt som skal avklare hvordan hytterenovasjon skal gjennomføres i praksis. Mer informasjon kommer i løpet av sensommer eller tidlig høst 2023.

Gjennom den nasjonale avfallsforskriften er alle kommuner er pålagt å ha et tilbud om renovasjon til alle boenheter. Dette omfatter også hytter/fritidsboliger. 

Gjeldende renovasjonsforskrift for Østre Toten kommune ble vedtatt i 2017. Den fastslår at kommunen skal ha en renovasjonsordning for hytter/fritidsboliger. Av ulike årsaker har dette så langt ikke blitt gjennomført. De fleste kommuner i Norge har allerede løsninger for hytterenovasjon. Østre Toten er i dag den eneste kommunen i regionen som ikke har et slikt tilbud.

I prosjektet som pågår vil vi se nærmere på hvordan renovasjon til hytter/fritidsboliger kan tilbys på en måte som er kostnadseffektiv, samtidig som det bidrar til økt kildesortering og gir flest mulig hytteeiere en tilfredsstillende løsning.

Innføring av hytterenovasjon vil innebære et eget renovasjonsgebyr. Dette vil i utgangspunktet bli pålagt alle eiere av hytter/fritidsboliger i kommunen. Muligheten for differensiering av dette gebyret er et av temaene som vil bli vurdert i prosjektet som pågår nå.

Mer informasjon om mulige løsninger vil bli lagt fram i løpet av sensommer/tidlig høst 2023. De som ønsker det vil da få mulighet til å komme med innspill til kommunens forslag.