Østre Toten kommune

Vassdragsforvaltning

Vi trenger rent drikkevann til folk og dyr, rent vann til vanning av grønnsaker og andre jordbruksvekster.Det er viktig at kommunens vassdrag og vassdragsnære områder framstår som rene, levende og mangfoldige økosystemer.

Kommunedelplan for vassdragsforvaltning

Østre Toten kommune har utarbeidet en kommunedelplan for vassdragsforvaltning. Hovedmålet for kommunens vassdragsforvaltning er at vassdrag og vassdragsnære arealer av betydning i kommunen skal være rene, levende og mangfoldige økosystem. Ved sikring av nok og rent vann og en balansert ressursutnyttelse skal vassdragene bidra til økt trivsel og grunnlag for bosetting og næringsliv i kommunen. Mer om dette kan du lese i kommunens strategiske plan for vassdragsforvaltning. (PDF, 905 kB)

Mjøsa og Lenaelva - forurensningssituasjonen

Forurensningssituasjonen i Mjøsa og Lenaelva følges opp gjennom årlige undersøkelser, dette omfatter både tilførsel av næringsstoffer og miljøgifter. Dette går i regi av Vassdragsforbundet for Mjøsa, hvor kommunen er medlem.
Overgjødslingen av Mjøsa har blitt betydelig redusert fra midten av 1970 tallet og fram til i dag. I perioden 2001-2004 har det imidlertid vært uønsket stor forekomst av planteplankton i Mjøsa, noe som viser seg gjennom uklart og grumsete vann. Den økologiske statusen til Mjøsa må derfor fremdeles vurderes som betenkelig. Østre Toten kommune er medlem av Vassdragsforbundet for Mjøsa med tilløpselver. Det er vassdragsforbundet som har ansvaret for den årlige overvåkning av forurensningssituasjonen i Mjøsa. Som en del av overvåkningsprogrammet ble Lenaelva undersøkt i 2004. Med unntak av Brandselva var det klare forbedringer i forurensningssituasjonen sammenlignet med 1999. 

Prøver 

Prøver som er tatt av fisken i Mjøsa viser et høyt innhold av bromerte flammehemmere, kvikksølv og PCB. Mengden miljøvifter i vann er lavt. Dette er fordi stoffene er lite vannløslige, men binder seg til partikler og fettvev. For å få kontroll over miljøgiftsituasjonen har statlige myndigheter gått sammen om et felles handlingsprogram for Mjøsa. Dette innebærer en overvåkning av giftnivåene i befolkningen, i fisk og i sedimenter. Mer informasjon finnes her.