Østre Toten kommune

Hundehold - båndtvang

Båndtvang 

§ 4. Om båndtvang

Hunder skal holdes i bånd

  • a) i utmarksområder der bufe beiter, inntil 20. september når dyrene normalt er hentet inn,
  • b) i og i tilknytning til områder der bufe går på innmarksbeite,
  • c) ved skoler og barnehager, avgrenset til skolens/barnehagens eget område,
  • d) på kirkegårder og grav-/urnelunder,
  • e) i alle maskinkjørte skiløyper.
  • § 5. Unntak fra båndtvangsreglene

Unntatt er de tilfeller som er nevnt i hundelovens § 9, unntak fra sikringsreglene.

Østre Toten kommune ønsker:

  • Å fremme et positivt og ansvarlig hundehold som ivaretar hensyn til renhold, sikkerhet, trygghet, alminnelig ro og orden.
  • Redusere konfliktnivået mellom hundeholdere og allmennheten.
  • Forhindre at løse hunder jager bufe på beite.

Lover og forskrifter 

Åse Marit Skjølås
Skogbrukssjef
E-post
Telefon 46 84 47 31